Archive for the παράταση Category

Τα κακώς κείμενα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Posted in πρωτοβάθμια περίθαλψη, παράταση, ρεπό, ετοιμότητα, εφημερίες, νομοθεσία on 24/12/2010 by μικρός Σωκράτης

Με το νομοθετικό διάταγμα 67/1968, ο τέως Βασιλιάς των Ελλήνων Κωνσταντίνος «αποφάσισε και διέταξε» το υποχρεωτικό της υπηρεσίας υπαίθρου όλων των ιατρών. Με την απόφαση αυτή ξεκίνησε μία από τις μεγαλύτερες εκμεταλλέυσεις της ιδιότητας του ιατρού ως λειτουργού, καθώς και η καταπάτηση κάθε εργασιακού δικαιώματος όσον αφορά στους ιατρούς σε θητεία, με απότερο στόχο, όχι την αναβάθισμη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά το «μπάλωμα» όσο το δυνατόν περισσότερων τρυπών του εθνικού συστήματος υγείας.

Μέσα στα πλαίσια των γενικότερων εκμεταλλευτικών συνθηκών εργασίας και του εργασιακού μεσαίωνα που βιώνουμε ειδικά τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της λεγόμενης «οικονομικής κρίσης» εντάσσεται λοιπόν, και το εργασιακό καθεστώς των αγροτικών ιατρών.

Εμείς, οι αγροτικοί ιατροί,

1. είμαστε οι ιατροί άγονων περιφερειακών ιατρείων σε περιοχές που δεν καλύπτονται υγειονομικά – άμεσα τουλάχιστον – από κάποιο Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να καλούμαστε να εργαζόμαστε 24 ώρες το 24ωρο μέχρι το τέλος της θητείας μας.

2. Είμαστε οι ιατροί άγονων περιφερειακών ιατρείων που καλούμαστε, παράνομα, από Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία να καλύπτουμε τις ελλείψεις τους στο πρόγραμμα εφημεριών, αφήνοντας τις περιοχές μας ακάλυπτες και μη παραχωρώντας μας το δικαίωμα στην αντισταθμιστική περίοδο ανάπαυσης μετά από ενεργό εφημερία.

3. Είμαστε οι ιατροί περιφερειακών ιατρείων που υποχρεωνόμαστε από τις διοικητικές αρχές να κάνουμε, τις καθημερινές, εφημερίες ετοιμότητας – τις αποκαλούν απλά «ετοιμότητα» – κάτι το οποίο δεν υφίσταται νομικά και χωρίς να αμοιβόμαστε γι’ αυτές.

4. Είμαστε οι αγροτικοί ιατροί περιφερειακών ιατρείων Κέντρων εφημεριών που καλούμαστε να κάνουμε, τις καθημερινές, εφημερίες ετοιμότητας, χωρίς να πλρωνόμαστε γι’ αυτές . Επίσης καλούμαστε, παράνομα, από Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία να καλύπτουμε τις ελλείψεις τους στο πρόγραμμα εφημεριών, μη παραχωρώντας μας το δικαίωμα στην αντισταθμιστική περίοδο ανάπαυσης μετά από ενεργό εφημερία.

5. Είμαστε οι ιατροί που δεν είδαμε ποτέ το περιφερειακό ιατρείο στο οποίο έχουμε τοποθετηθεί, επειδή το τοπικό Νοσοκομείο μας κράτησε να καλύπτουμε τις ανάγκες κάποιου τμήματος, και τις ελλείψεις τους στο πρόγραμμα εφημεριών μη παραχωρώντας μας το δικαίωμα στην αντισταθμιστική περίοδο ανάπαυσης μετά από ενεργό εφημερία.

6. Είμαστε οι ιατροί που εφημερεύουμε στα Κέντρα Υγείας χωρίς την παρουσία κάπου ειδικευμένου ιατρού, είτε γιατί δεν υπάρχει στο πρόγραμμα εφημεριών, είτε γιατί δεν παρίσταται στην ενεργό του εφημερία.

7. Είμαστε οι ιατροί που, επειδή δεν εγκρίνονται παρατάσεις συναδέλφων που καλύπτουν θέσεις οι οποίες δεν προκυρήχθηκαν 5 (πέντε) μήνες πριν την ολοκλήρωση της θητείας τους, καλούμαστε να κάνουμε παραπάνω εφημερίες στα Κέντρα Υγείας απ’ όσες δικαιολογεί η ελληνική νομοθεσία, χωρίς να τις πληρωνόμαστε και μη παραχωρώντας μας το δικαίωμα στην αντισταθμιστική περίοδο ανάπαυσης μετά από ενεργό εφημερία.

Εμείς οι αγροτικοί ιατροί λοιπόν

1. καλούμαστε να δουλεύουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνεχή 24ωρα, 68 ή 114 ώρες την εβδομάδα, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το το ΠΔ 88/1999, όπου με τις τροποποιήσεις του ΠΔ 76/2005 αναφέρει: (άρθρο 6)»Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά περίοδο το πολύ τεσσάρων (4) μηνών τις σαράντα οκτώ (48) ώρες κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών», και (άρθρο 8)»Οι εργαζόμενοι τη νύχτα, όταν η εργασία την οποία εκτελούν ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους ή σημαντική σωματική ή πνευματική ένταση, δεν πρέπει να εργάζονται περισσότερο από οκτώ ώρες κατά τη διάρκεια εικοσιτετράωρης περιόδου στην οποία πραγματοποιούν νυχτερινή εργασία». Επίσης στο άρθρο 1 αναφέρει: «Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 1 (παράγραφος 3) του π.δ. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία» σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (11 Α), με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του παρόντος διατάγματος.» Το άρθρο 14 αναφέρει: «Επιτρέπονται επίσης παρεκκλίσεις, με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, με συλλογικές συμβάσεις μεταξύ των πλέον αντιπροσωπευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων ή μεταξύ εργοδοτών και των πλέον αντιπροσωπευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων ή με συμφωνίες μεταξύ εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομένων στα εργασιακά συμβούλια, υπό τον όρο ότι στους οικείους εργαζόμενους χορηγούνται ισοδύναμες περίοδοι αντισταθμιστικής ανάπαυσης ή ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου είναι αντικειμενικώς αδύνατη η χορήγηση ισοδύναμων περιόδων αντισταθμιστικής ανάπαυσης, παρέχεται στους οικείους εργαζομένους κατάλληλη προστασία σύμφωνα και με την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 (παράγραφος 1) του Π.Δ. 17/96.»

2. χωρίς τη χορήγηση αντισταθμιστικής περιόδου ανάπαυσης ή ρεπό. Ο νόμος 3754/2009 αναφέρει ότι: «ύστερα από κάθε ενεργό εφημερία παρέχεται στον ιατρό, νοσοκομειακό ή πανεπιστημιακό, σε εργάσιμη ημέρα, εικοσιτετράωρη ανάπαυση, η οποία δεν μεταφέρεται πέραν της μιας εβδομάδας.» Η Ομοσπονδιακή Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος στην 7η συνέλευσή της μας αναγνώρισε ως μέλη της, αλλά το υπουργείο δε μας αναγνωρίζει ως νοσοκομειακούς γιατρούς. Αν δεν υπαγόμαστε σε κάποια παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 88/1999 δε θα πρέπει να δουλεύουμε πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα.

3. τηρώντας πολλές φορές «ετοιμότητα». «Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου θα πρέπει να διαμένουν εντός της έδρας του Κ.Υ. ή του Π.Ι. στο οποίο έχουν διοριστεί. Ωστόσο, με απόφαση της προϊστάμενης αρχής του ιατρού μπορεί να χορηγείται σε αυτόν άδεια διαμονής εκτός της έδρας του υγειονομικού σταθμού, μόνο στις περιπτώσεις που αυτή δεν πληροί στοιχειώδεις προϋποθέσεις διαμονής.» (Ν.2071/92, άρθρο 23, παρ.3). «Στους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου και μόνιμους αγροτικούς ιατρούς, καθώς και στο προσωπικό που υπηρετεί στα αγροτικά ιατρεία, λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας, καταβάλλονται έξοδα κίνησης 35?, τα οποία διπλασιάζονται σε περίπτωση μετακίνησής τους για την εξυπηρέτηση κατοίκων σε όμορες περιοχές, καθώς και επίδομα ετοιμότητας 35? σε όσους είναι τοποθετημένοι σε πεδινές ή ημιορεινές περιοχές, 50? σε όσους είναι σε ορεινές και 550? σε όσους είναι σε άγονες.» (Ν.3205/03, άρθρο 8, παρ.18). «Στα περιφερειακά ιατρεία εφημερεύουν ειδικευμένοι ιατροί του Ε.Σ.Υ. (οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί με απόφαση μας, σε συστημένη οργανική θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.) καθώς και αγροτικοί ιατροί, ανάλογα με τις ανάγκες, όπως αυτές προσδιορίζονται από τα πληθυσμιακά δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.» (Υ10α/Γ.π). Βάσει των ανωτέρω, συμπεραίνουμε ότι, αρχικά, θα πρέπει να διαμένουμε στην έδρα του Κ.Υ. ή του Π.Ι. στο οποίο έχουμε διοριστεί, εκτός αν πάρουμε ειδική άδεια από την προϊστάμενη αρχή. Το επίδομα ετοιμότητας δεν αποτελεί επίδομα εφημερίας ούτε παραμονής 24 ώρες το 24ωρο στον τόπο διαμονής-εργασίας μας. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί διοικήσεις κάποιων Κ.Υ. να απαιτούν από τους αγροτικούς τις εργάσιμες ημέρες να παραμένουν στην περιοχή εργασίας τους 24 ώρες το 24ωρο και αντί να πληρώνονται το αντίτιμο εφημερίας ετοιμότητας, να πληρώνονται το εξευτελιστικό ποσό των 350? (στα άγονα) και 0? (στα μη άγονα) – με τις νέες αλλαγές -, που αποτελεί επίδομα ετοιμότητας. Οι διοικήσεις που υποχρεώνουν κάτι τέτοιο στηρίζονται στο ότι «Οι ιατροί των κοινοτικών και αγροτικών ιατρείων υποχρεούνται να παρέχουν, όλες τις εργάσιμες ώρες και σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης ή ατυχήματος, κάθε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, τις ιατρικές υπηρεσίες τους σε όλους τους ασφαλισμένους αγρότες και τις οικογένειες αυτών, στο ιατρείο ή και κατ’ οίκον.» (Ν.3487/55, άρθρο 11, παρ.1 ). Βέβαια αυτός ο νόμος είναι πρωθύστερος του θεσμού του ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου και δεν υπάρχει στο διορισμό μας.

4. κάνοντας περισσότερες από τις προβλεπόμενες εφημερίες. «Α.v. Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου σε όλες τις ζώνες λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που αντιστοιχεί σε 7 ενεργές εφημερίες (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή – Εξαιρέσιμη ημέρα).» (Ν.3868/2010).

5. και πολλές φορές χωρίς την παρουσία επιμελητή. Η Υ10α/Γ.Π του ΦΕΚ 78/Β του 2010 ορίζει ρητά για τα Κέντρα Υγείας ότι: «καθημερινά θα εφημερεύει σε ενεργό εφημερία ένας γενικός ιατρός ή παθολόγος και ένας παιδίατρος εφόσον υπηρετεί. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί παιδίατρος ή ο αριθμός των υπηρετούντων παιδιάτρων δεν επαρκεί, μπορεί να εφημερεύει αντ’ αυτού γενικός ιατρός σύμφωνα με τις ανάγκες. Επιπλέον μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες να εφημερεύει και άλλος ένας ιατρός ή το πολύ δύο συνολικά ιατροί προερχόμενοι από τις κατηγορίες, Γενικής Ιατρικής της παρ.1 του άρθρου 26 του Ν.2519/1997 (ΦΕΚ165/97 τ. Α΄) αγροτικών ιατρών, επιμελητών άνευ ειδικότητας ή ειδικευομένων.»

Στα ανωτέρω πρέπει να προστεθούν ακόμη δύο ζητήματα. Αυτό των Κέντρων εφημεριών και αυτό της Παράτασης.

1. Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες εφημερεύουν στα Κέντρα Εφημεριών οι ιατροί των περιφερειακών ιατρείων που τα απαρτίζουν. Δηλαδή τα Κέντρα Εφημεριών δεν καλύπτονται απ’ το Κέντρο Υγείας στο οποίο υπάγονται τα εκάστοτε ιατρεία, τις προαναφερθείσες ημέρες. Ωστόσο, λόγο του προβλήματος της «ετοιμότητας» που αναφέρθηκε παραπάνω, καταλήγουν να γίνονται Ιατρεία 24ης Ετοιμότητας. Αν είχαν καθοριστεί έτσι, θα όφειλαν να λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ.2 του νόμου 2071 του 1992 , δηλαδή «σε καθορισμένο καθημερινό ωράριο και να έχουν εφημερία ετοιμότητας για τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες (Σαββατοκύριακα/αργίες).» Κάτι που φυσικά δε γίνεται. Το νομικό καθεστώς των εφημεριών ετοιμότητας που διέπεται από την υπ’ αρθμ.2/132567/0022/19-2-2008, Περίπτωση ΣΤ, Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθωρίζει ότι: «α) Οι γιατροί κατά την διάρκεια της εφημερίας ετοιμότητας βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία και είναι στη διάθεση του Νοσοκομείου και όταν κληθούν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς πρόσθετη αμοιβή πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο 45 του ν. 3205/2003. β) Οι ευρισκόμενοι σε εφημερία ετοιμότητας γιατροί, οφείλουν να διαμένουν στην πόλη που εδρεύει η μονάδα τους, ώστε καλούμενοι να προσέρχονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. γ) Υποχρεούνται να είναι προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού της ειδικότητός τους. δ) Η πρόσκληση μπορεί να γίνει από τον ενεργά εφημερεύοντα γιατρό του τμήματος, άλλον εφημερεύοντα γιατρό ή τα όργανα του Νοσοκομείου.» Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ.5 του νόμου 3205 του 2003: «Η συνολική αμοιβή για κάθε εφημερία ετοιμότητας ορίζεται σε σαράντα εκατοστά (40/100) της αντίστοιχης συνολικής αμοιβής ενεργού εφημερίας, συμπεριλαμβανομένης και της προσαύξησής της.» Τα εδάφια α) και δ) δεν ισχύουν.προφανώς! Όχι ότι πληρώνονται εφημερίες ετοιμότητας… Σα δε φτάνουν όλα αυτά πολλές φορές καλούνται να καλύψουν και εφημερίες σε Κέντρα Υγείας!!!

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 της Κανονιστικής απόφασης Γ.Π. οικ. 8246/21-01-2009, «οι θέσεις Κ. Υ. και Π.Ι. προκηρύσσονται πέντε (5) μήνες πριν την αποχώρηση του γιατρού που υπηρετεί» και όχι ένα μήνα πριν! Επιπλέον στο άρθρο 7 παρ. 2 της ίδιας απόφασης: «Σε ΚΥ ή ΠΙ που προβλέπονται περισσότερες της μίας θέσεις, δύναται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης να παραταθεί ο χρόνος παραμονής των υπηρετούντων, μέχρι της οριστικής κάλυψης του συνόλου των θέσεων που προβλέπονται και όχι περισσότερο από δώδεκα (12) μήνες.» Παρ’ όλα αυτά σταμάτησαν να εγκρίνονται παρατάσεις με τη διακαιολογία ότι δε μπορεί για μία θέση να πληρώνονται δύο ιατροί.

Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν τα

1. Ελλείψεις σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Τα κέντρα υγείας είναι σε τέτοιο βαθμό υποστελεχωμένα που σε πολλές περιπτώσεις απειλούνται με λουκέτο. Δεν υπάρχουν αρκετοί νοσηλευτές και ειδικευμένοι γιατροί (γενικοί και παιδίατροι) με αποτέλεσμα εμείς οι αγροτικοί γιατροί που είμαστε ανειδίκευτοι να καλύπτουμε σε μεγάλο βαθμό τηνπρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και αναγκαζόμαστε να κάνουμε περισσότερες εφημερίες απο αυτές που αντέχουμε και ασφαλώς χωρίς να πληρωνόμαστε μετά και τον τελευταίο νόμο (5+2 εφημεριες). Το πρόβλημα είναι πιο έντονο σε περιφερειακά ιατρεία με μεγάλο πληθυσμό που υπάρχει μόνο ένας αγροτικός ενω θα μπορούσαν να προσλαμβάνονται παραπάνω αγοτικοί ή/και ένας ειδικευμένος όπου οι ανάγκες το απαιτούν.

2. Ελλείψεις σε εξοπλισμό. Σε πολλές περιπτώσεις οι ανεπάρκειες αυτές καθιστούν επικίνδυνη τη λειτουργία κυρίως των κέντρων υγείας. Πολλές φορές λειτουργούν χωρίς ασθενοφόρα, χωρίς βασικές εξετάσεις (π.χ. τεστ τροπονίνης), χωρίς βασικά φάρμακα (π.χ. αντιβιώσεις), αναλώσιμα υλικά (λείπουν ακόμα και μάσκες οξυγόνου) και η λίστα με τις ελλείψεις αυτές δεν τελειώνει εύκολα.

3. Τρόπος λειτουργίας των κέντρων υγείας. Το ουσιαστικό περιεχόμενο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι η προληπτική ιατρική. Τα κέντρα υγείας θα έπρεπε να λειτουργούν σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να υπάρχουν κάρτες υγείας παρακολούθησης των ασθενών, να γίνονται προληπτικές εξετάσεις και να συμβουλεύονται οι ασθενείς για τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης των συνηθέστερων χρόνιων παθήσεων.

Τα ανωτέρω είναι οι συνθήκες στις οποίες παλεύουμε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στον πληθυσμό των αγροτικών και παραμεθόριων περιοχών…

Advertisements

Ανεκδιήγητη απάντηση από το Υπουργείο Υγείας σε ερώτηση βουλευτή της Λέσβου!

Posted in πρωτοβάθμια περίθαλψη, παράταση, ρεπό, ετοιμότητα, εφημερίες, καταστολή on 10/12/2010 by marme10

Να θυμίσουμε ότι στις 25 Οκτωβρίου ο βουλευτής Λέσβου Σπύρος Γαληνός είχε καταθέσει ερώτηση στη βουλή, σχετικά με μερικά από τα ζητήματα που μας αφορούν: https://agrolesvos2010.wordpress.com/2010/10/26/κι-άλλη-ερώτηση-βουλευτή-για-τις-συνθή/

Απάντησε χθες λοιπόν η κυβέρνηση, και συγκεκριμένα απάντησε ο υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μιχαήλ Τιμοσίδης.

Από τα πρακτικά της βουλής: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/syne101207.doc

Δε θα αναφερθούμε το σύνολο της απάντησης του, αλλά θα επικεντρώσουμε σε μερικά σημεία. Για να είμαστε δίκαιοι, είπε ότι το προσωπικό του ΕΚΑΒ, οι γιατροί, οι οδηγοί ασθενοφόρου, οι νοσηλεύτριες και το λοιπό προσωπικό συνεργάζονται άψογα. Πράγματι αυτό ισχύει και είναι το μόνο που επιτρέπει τα ΚΥ να λειτουργούν. Επίσης είπε ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις απομακρυσμένες περιοχές και ότι είναι καλύτερα τα πράγματα από ότι πριν πολλά χρόνια, πράγμα που φανταζόμαστε ότι χαροποιεί ιδιαίτερα του συμπολίτες μας στη Λέσβο, όπως και εμάς, καθώς υπήρχε αμφιβολία για το αν είναι καλύτερα ή χειρότερα. Για να δούμε και τα υπόλοιπα όμως…

1ον: Ισχυρίζεται ο κύριος υφυπουργός ότι οι οδηγοί ασφενοφόρου επαρκούν για τις ανάγκες των ΚΥ. Αυτό δεν ισχύει και δε χρειάζεται πολλά λόγια για να το αποδείξουμε αυτό. Αν έρθει οποιοσδήποτε στο ΚΥ Πολιχνίτου από τις 7 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι οποιαδήποτε ημέρα, θα διαπιστώσει με τα μάτια του ότι δεν υπάρχει οδηγός. Δεν ξέρουμε τι λένε τα έγγραφα που επικαλείται, εμείς αναφερόμαστε στην πραγματικότητα.

2ον: Ισχυρίζεται ο κύριος υφυπουργός ότι οι αγροτικοί γιατροί στο νομό Λέσβου είναι 27. Αυτό βέβαια δεν αποδεικνύει τίποτα άλλο πέρα από την άγνοια των συνεργατών του που τον ενημέρωσαν για την κατάσταση, καθώς ο αριθμός αυτός είναι πολύ μικρότερος από τον πραγματικό (και μιλάμε για τη νήσο Λέσβο, στο νομό είναι ακόμα περισσότεροι). Μόνο όσοι υπογράψαμε το κείμενο που καλούσε στη στάση εργασίας ήμασταν 33 και υπήρχαν και αγροτικοί που δεν υπέγραψαν. Με πρόχειρο υπολογισμό, μπορούμε να μετρήσουμε γύρω στους 45 στο νησί. Θα θεωρηθούμε προκατειλημμένοι, αν υποθέσουμε ότι στο σχεδιασμό του υπουργείου είναι να μειωθεί το προσωπικό;

3ον και σοβαρότερο: Ισχυρίζεται ο κύριος υφυπουργός ότι θα κάνει προσλήψεις! Για να δούμε αυτούσια την απάντησή του: «Πριν από λίγες ημέρες υπήρξε καινούργια κατάσταση διορισμών και υπάρχουν και κάποιοι ακόμα που θα πάνε εκεί. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προκήρυξης, στις 17 Σεπτεμβρίου του 2010 επιπλέον δεκατρείς γιατροί θα στελεχώσουν τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία του νομού.» Να, κάτι τέτοια μας εξοργίζουν. Οι αγροτικοί που διορίζονται με βάση την προκήρυξη της 17/09/2010 είναι τακτικοί διορισμοί 12μηνης θητείας. Οι νέοι αγροτικοί θα αντικαταστήσουν αυτούς που αποχωρούν! Δεν πρόκειται για «επιπλέον γιατρούς», όπως διατείνεται ο υφυπουργός. Μάλιστα οι νέοι αγροτικοί έχουν τοποθετηθεί στο ΓΝΝΜ «Βοστάνειο» για ένα τρίμηνο εκπαίδευσης και μετά θα έρθουν στα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερικά Ιατρεία.

Αυτό που συμβαίνει πραγματικά είναι ότι οι αγροτικοί που έρχονται για να αντικαταστήσουν τους προηγούμενους θα έρθουν τρεις μήνες μετά από το προβλεπόμενο και δεν υπάρχει καμία μέριμνα για να καλυφθεί το κενό. ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑΤΡΟΥΣ. Παρουσιάζει τα κενά σαν νέους διορισμούς.

Ευτυχώς γνωρίζουμε ότι την κοινωνία της Λέσβου δεν της αρέσει να την κοροϊδεύουν και βλέπει καθημερινά από κοντά τι πραγματικά συμβαίνει…

Αναφέρεται τέλος και στο θέμα των ρεπό, για το οποίο επιμένει ότι δε μας περιλαμβάνει ούτε η ελληνική, ούτε η ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεν μπορεί να εφαρμοστεί η ρήτρα για τα ρεπό σε μας. Τι να του πούμε περισσότερο από το ότι είμαστε εργαζόμενοι και ότι όχι μόνο μπορεί να εφαρμοστεί η νομοθεσία και σε μας, αλλά την εφαρμόζουμε ήδη και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει με τίποτα;

Επίσης θεωρεί «ελαστικότητα» από τη μεριά της διοίκησης, την υποχρέωσή μας να φεύγουμε από τα ιατρεία μας λίγο μετά τις 1 το μεσημέρι, για να προλάβουμε να είμαστε στις 1.30 στο Κέντρο Υγείας για την εφημερία. Ευτυχώς που διευκρίνίζεται αυτό, γιατί σε παλιότερο έγγραφο από το υπουργείο ζητούσαν από τους αγροτικούς να είναι καθημερινά στα χωριά που εξυπηρετούν, ενώ την ίδια στιγμή έπρεπε να είναι στο Κέντρο Υγείας όταν εφημέρευαν. Πάλι καλά, γιατί για μια στιγμή νομίζαμε ότι είναι πραγματοποιήσιμο αυτό που ζητούσαν.

Για το ζήτημα της κλήσης σε απολογία του συναδέλφου για πειθαρχικό παράπτωμα για το θέμα του ρεπό, δεν γνώριζε κάτι, και θα το κοιτάξει… Εμείς πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε από τη Λέσβο με την κλήση σε απολογία να εκκρεμεί.

Συμπέρασμα που βγάζουμε εμείς; Δεν υπάρχει καμία πρόθεση να γίνει τίποτα για κανένα από τα προβλήματα, αφού για τους οδηγούς θεωρεί το θέμα λυμένο, για τις ελλείψεις στους γιατρούς θεωρεί ότι οι 13 που έρχονται μετά από 3 μήνες για να αντικαταστήσουν τους παλιούς που έφυγαν ήδη είναι επιπλέον προσωπικό που θα καλύψει τα κενά, ενώ για τις συνθήκες εργασίας τις θεωρεί καλύτερες από ότι παλιότερα (δηλαδή πόσες παραπάνω από 24 ώρες το 24ωρο δούλευαν παλιότερα;;;).

Κείμενο αγροτικών γιατρών του ΚΥ Πολιχνίτου Λέσβου – 6/12/2010

Posted in παράταση, ρεπό, εφημερίες on 06/12/2010 by Αγροτικοί Γιατροί Λέσβου

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ

Σας γνωστοποιούμε ότι το Κέντρο Υγείας Πολιχνίτου αδυνατεί να λειτουργήσει κανονικά όλες τις ημέρες του μήνα Δεκεμβρίου και στο εξής, μετά τις τελευταίες κινήσεις της διοίκησης του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Μυτιλήνης “Βοστάνειο” και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

1. Συγκεκριμένα, μετά την έναρξη της εφαρμογής του νόμου 3868/2010, το υπουργείο δεσμεύεται για την αποζημίωση 7 εφημεριών το μήνα (5 καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή-Εξαιρέσιμη ημέρα), με τη μορφή επιδόματος. Για την πραγματοποίηση επιπλέον εφημεριών είναι απαραίτητη η έγκριση από τη ΔΥΠΕ και η αποζημίωση δίνεται από το νοσοκομείο στο οποίο υπαγόμαστε και την περιφέρεια. Χωρίς να υπάρχει τέτοια έγκριση, δεχτήκαμε να πραγματοποιήσουμε επιπλέον εφημερίες το μήνα Οκτώβριο έτσι ώστε να καλυφθεί το πρόγραμμα εφημεριών του μήνα καθώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών του πληθυσμού, αλλά και με την προφορική δέσμευση του διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας του ΓΝΝΜ για έγκριση των επιπλέον εφημεριών.

Δυστυχώς, η εμπιστοσύνη που δείξαμε στους προϊσταμένους μας προδόθηκε, καθώς ενώ έχει παρέλθει η προθεσμία καταβολής των αποζημιώσεων, έχουμε αποζημιωθεί μόνο τις 7 εφημερίες που περιλαμβάνονται στο επίδομα εφημέρευσης που προβλέπει ο νόμος 3868/2010, και ουδεμία έγκριση δεν έχει δοθεί για τις υπερωρίες μας.

Συνεπώς, δηλώνουμε ότι αρνούμαστε να πραγματοποιήσουμε έστω και μία επιπλέον εφημερία από αυτές που ορίζει η νομοθεσία. Οι ανάγκες του πληθυσμού για περίθαλψη δε μας αφήνουν αδιάφορους, όπως ενδεχομένως να σπεύσει να ισχυριστεί κάποιος, αλλά θεωρούμε απαράδεκτο να στηρίζεται η λειτουργία των ΚΥ της περιφέρειας στις προσωρινές λύσεις που προτείνονται και την υπερεργασία των γιατρών, η οποία δεν καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες του πληθυσμού, αλλά παρουσιάζει απλώς προς τα έξω ότι κάποιος είναι πάντα στο ΚΥ, άσχετα με το αν είναι εξαντλημένος σωματικά και ψυχικά. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πραγματοποιούμε επιπλέον εφημερίες, αφού η διαδικασία που προβλέπεται είναι ότι όλοι πραγματοποιούν 7 και για τις επιπλέον πρέπει να δίνεται έγκριση, σύμφωνα με την απόφαση της 2ης ΔΥΠΕ. Το ζήτημα δεν είναι αμιγώς οικονομικό, καθώς δουλεύουμε εκτός νομικού πλαισίου, εφόσον πραγματοποιήσαμε εφημερίες τους περασμένους μήνες, χωρίς να έχει δοθεί έγκριση από την αρμόδια ΔΥΠΕ. Αυτό πλέον παύει να ισχύει.

2. Επιπλέον, να δηλώσουμε για άλλη μια φορά, ότι οι εφημερίες του ΚΥ Πολιχνίτου είναι σχεδόν όλες επισφαλείς. Οι δύο επιμελήτριες που υπηρετούν στο ΚΥ δεν είναι δυνατόν να καλύψουν όλες τις ημέρες του μήνα, πράγμα που σημαίνει ότι τις περισσότερες ημέρες κάθε μήνα το ΚΥ λειτουργεί χωρίς επιμελητή ιατρό, σε πλήρη αντίθεση με τη νομοθεσία και την ιατρική δεοντολογία, και αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στα άλλα ΚΥ του νησιού. Με τα τρέχοντα δεδομένα το ΚΥ παραμένει ακάλυπτο για 19 μέρες το Δεκέμβριο. Μάλιστα το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου κατατέθηκε τροπολογία με βάση την οποία το ΚΥ μας υπάγεται στη Β’ και όχι στη Γ’ ζώνη, όπως ήταν ως σήμερα. Αυτό έχει ως επακόλουθο οι επιμελητές να κάνουν μέχρι 5 ενεργείς εφημερίες και οι διευθυντές μέχρι 4. Το παραπάνω συνεπάγεται ότι οι επιμελήτριες του ΚΥ θα παραμείνουν απλήρωτες για τις επιπλέον εφημερίες που θα πραγματοποιήσουν αυτό το μήνα, ενώ από τον επόμενο μήνα που θα ισχύσει η αλλαγή, το ΚΥ θα παραμείνει ακάλυπτο για 22 ημέρες τον Ιανουάριο. Φυσικά για το πρόβλημα αυτό δεν ευθύνεται αποκλειστικά η τροπολογία αυτή, αλλά η στάση της διοίκησης που αρνείται να προβεί σε προσλήψεις, όπως και ο ίδιος ο νόμος 3868/2010, που έχει δημιουργήσει ανυπέρβλητα εμπόδια στη λειτουργία όλων σχεδόν των νοσοκομείων και ΚΥ της περιφέρειας και των μεγάλων πόλεων και έχει εισάγει και επίσημα την επιδοματοποίηση των αποζημιώσεων για τις υπερωρίες. Οι 24ωρες εφημερίες των ιατρών είναι ο πυρήνας της λειτουργίας του ΕΣΥ υπό τις παρούσες συνθήκες ελλείψεων προσωπικού και δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στη μετατροπή των αποζημιώσεων για τις υπερωρίες αυτές σε επίδομα, όπως άλλωστε έχει κάνει και το σύνολο των νοσοκομειακών γιατρών μέσω αποφάσεων της ΟΕΝΓΕ.

Έχουμε ενημερώσει επανειλημμένα τη διοίκηση του ΓΝΝΜ “Βοστάνειο” τηλεφωνικά αλλά και με επίσημα έγγραφα για το συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο λύνεται μόνο με προσλήψεις ιατρών. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά η διοίκηση του ΓΝΝΜ αδιαφορεί προκλητικά, παίζοντας κορώνα γράμματα με την υγεία του πληθυσμού της περιοχής του Πολιχνίτου, που σημειωτέον είναι μια μεγάλη περιοχή, με πολλά χωριά, και γηράσκοντα ως επί το πλείστον πληθυσμό, με πολλά προβλήματα υγείας. Άλλωστε, όπως είμαστε υποχρεωμένοι με βάση το πρόγραμμα εφημεριών να εφημερεύουμε τις ημέρες αυτές, είμαστε επίσης υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε την εισαγγελία Λέσβου, κάθε φορά που η εφημερία είναι παράνομη και επισφαλής. Η αμέλεια από μέρους μας να ενημερώσουμε τους αρμόδιους φορείς θεωρούμε ότι μας καθιστά συνυπεύθυνους, αφού συμμετέχουμε στις παράνομες αυτές εφημερίες.

Αρνούμαστε πλέον να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε σε παράνομες εφημερίες, εκτός αν κάποιος προϊστάμενος αναλάβει την ευθύνη γραπτώς για τις εφημερίες αυτές.

3. Κερασάκι στην τούρτα αποτελεί η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να μην υπογράψει ως σήμερα τις παρατάσεις σε δύο αγροτικούς ιατρούς που υπηρετούν στο ΚΥ Πολιχνίτου, ουσιαστικά διώχνοντάς τους. Οι συνάδελφοι έχουν καταθέσει εμπρόθεσμη αίτηση για παράταση και οι νέοι αγροτικοί θα έρθουν στο ΚΥ μας μετά από τουλάχιστον 3 μήνες, αφού ακόμα δεν έχουν διοριστεί και είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν 3μηνη εκπαίδευση στο ΓΝΝΜ πριν τοποθετηθούν στην θέση τους. Ο λόγος που μας εξηγήθηκε τηλεφωνικά από το Υπουργείο είναι ότι λόγω οικονομικής κρίσης είναι αδύνατο να πληρώνουν δύο μισθούς για την ίδια θέση και ότι δεν προβλέπεται από το νόμο. Οι δικαιολογίες βέβαια δεν ισχύουν καθώς αφενός δεν υπάρχει άλλος τρόπος εξασφάλισης της συνεχούς λειτουργίας του ΚΥ και άλλωστε αυτό συνέβαινε πάντα, αφού οι προκηρύξεις και οι διορισμοί καθυστερούν, και αφετέρου οι αγροτικοί ακόμα δεν έχουν διοριστεί (άρα για ποιούς δύο μισθούς μιλάμε;). Ο παραλογισμός έφτασε σε κωμικά σημεία, καθώς από το υπουργείο μας είπαν να δουλέψουν οι συνάδελφοι στους οποίους δεν έχει υπογραφεί παράταση “με δική τους ευθύνη”! Δηλαδή, να συνεχίσουν να δουλεύουν, ενώ έχει λήξει η σύμβασή τους, και χωρίς μισθό, ελπίζοντας ότι εκ των υστέρων ο υπουργός θα υπογράψει τις παρατάσεις!

Φυσικά δε σκέφτηκαν ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει σύμβαση, είναι παράνομο να δουλεύουν και οποιαδήποτε υπογραφή βάλουν στο εξής σε επίσημο έγγραφο είναι επίσης παράνομη αφού η σφραγίδα τους γράφει ότι είναι ιατροί του ΓΝΝΜ, ενώ κάτι τέτοιο δε θα ισχύει από την επόμενη της λήξης της σύμβασής τους. Μάλιστα, πριν λίγο καιρό, σε παρόμοια περίπτωση σε άλλη περιοχή, αγροτικός ιατρός που δούλεψε τρεις μήνες επιπλέον ελπίζοντας στις υποσχέσεις του υπουργείου για παράταση, δεν πληρώθηκε και όταν πήγε να κινηθεί νομικά, διαπίστωσε ότι ο ίδιος ήταν εκτεθειμένος νομικά αφού υπέγραφε ως ιατρός τους δημοσίου, κάτι το οποίο δεν ήταν.

Στη δική μας περίπτωση, οι συνάδελφοι αρνήθηκαν να παρανομήσουν όπως τους πρότειναν προφορικά, και ο ένας ήδη αποχώρησε και του δεύτερου η σύμβαση λήγει στις 6 Δεκεμβρίου.

Να επισημάνουμε ότι οι υπηρετούντες αγροτικοί ιατροί είναι 3 στο ΚΥ, και καλύπτουν μετά βίας τις ανάγκες του, καθώς στο οργανόγραμμα υπάρχει μία ακόμα θέση αγροτικού, η οποία όμως για άγνωστο σε μας λόγο δεν προκηρύσσεται από το υπουργείο τους τελευταίους μήνες. Με απλά λόγια, το Υπουργείο Υγείας και η διοίκηση του ΓΝΝΜ προσπαθεί να μας πείσει ότι από 7 Δεκεμβρίου ο ένας αγροτικός που μένει μπορεί να καλύψει όλη την εργασία που σύμφωνα με το πρόγραμμα θα έπρεπε να καλύπτουν 4 αγροτικοί ιατροί! Επίσης ο συνάδελφος που αποχωρεί στις 6 Δεκεμβρίου καλύπτει για μία ημέρα κάθε εβδομάδα το Δ.Δ. Σταυρού, το οποίο θα μείνει χωρίς γιατρό, μέχρι να τοποθετηθεί ο νέος αγροτικός στη θέση του.

Η μόνη λύση που έχουν εφαρμόσει οι διοικήσεις ως τώρα είναι να μεταφέρουν άτυπα στο ΚΥ Πολιχνίτου τους δύο αγροτικούς γιατρούς που καλύπτουν τα χωριά Βρίσα, Βασιλικά και Λισβόρι, πράγμα που είναι πιθανό να συμβεί και τώρα σε μόνιμη βάση. Αυτό θα σημαίνει αυτόματα ότι τα ιατρεία στα παραπάνω χωριά θα κλείσουν, αφήνοντας εκτεθειμένο τον πληθυσμό τους.

4. Επισημαίνουμε, τέλος, για άλλη μια φορά τις τραγικές ελλείψεις στο υπόλοιπο προσωπικό στο ΚΥ, που μας επηρεάζουν άμεσα. Συγκεκριμένα, ο αριθμός οδηγών ασθενοφόρου δεν καθιστά εφικτό να καλυφθούν όλες οι βάρδιες, παρόλο που οι οδηγοί αποποιούνται συχνά το δικαίωμά τους στην κανονική άδεια. Ως αποτέλεσμα αυτό έχει για 8 ώρες κάθε μέρα να καλύπτονται οι μεταφορές του ΚΥ από το ήδη υποστελεχωμένο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης ενώ οι γιατροί του ΚΥ αδυνατούν να παράσχουν τις υπηρεσίες τους σε επείγοντα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα τις ώρες της κενής αυτής βάρδιας. Επίσης, οι νοσηλεύτριες είναι πολύ λιγότερες από τις απαραίτητες για να καλυφθούν όλες οι βάρδιες. Οι ελλείψεις στο λοιπό προσωπικό είναι εξίσου πολλές με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να καλύπτουν ταυτόχρονα 2 ή και 3 οργανικές θέσεις. Να αναφέρουμε τέλος την απουσία ακτινολόγου ή χειριστή ακτινολογικού μηχανήματος. Επιπλέον, η  έλλειψη παρασκευαστή που θα ισχύει από το Φεβρουάριο (καθώς λήγει και δεν ανανεώνεται η σύμβασή του) συμπληρώνει το παζλ της διάλυσης του ΚΥ μας.

Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι ο σκοπός των αρμόδιων φορέων είναι το ΕΣΥ να λειτουργεί με όσο το δυνατόν λιγότερο προσωπικό, που θα εργάζεται όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες και θα λαμβάνει όσο το δυνατόν μικρότερες αμοιβές. Η διάλυση των δομών του ΕΣΥ ακολουθώντας αυτή την πορεία είναι αναπόφευκτη, σε συνδυασμό μάλιστα με την επιδείνωση της υγείας του πληθυσμού, η οποία αποτυπώνεται και στα στοιχεία για αύξηση των επισκέψεων σε Νοσοκομεία και ΚΥ κατά 30%. Μάλιστα από τον Ιανουάριο αρχίζει η εφαρμογή της επιβολής αντιτίμου στους ασθενείς που προσέρχονται και στα ΚΥ, παρά τις  προειδοποιήσεις της ΟΕΝΓΕ, πολλών κατά τόπους ενώσεων νοσοκομειακών γιατρών, αλλά και της συνέλευσης των αγροτικών γιατρών της Λέσβου ότι κάτι τέτοιο δε θα γίνει αποδεκτό ούτε από τους ασθενείς, ούτε από τους γιατρούς.

Είναι απαράδεκτο να αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε παράνομα, είναι απαράδεκτο να αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε έχοντας συνεχώς στο μυαλό μας τη σκέψη της παραίτησης, λόγω αδυναμίας μας να ανταποκριθούμε στις παράλογες και παράνομες απαιτήσεις της διοίκησης.

Παράλληλα, ακούγονται καθημερινά σενάρια για συγχώνευση Κέντρων Υγείας, βάσει των οποίων το ΚΥ Πολιχνίτου θα εξαφανιστεί από το χάρτη. Γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες έντονων διαμαρτυριών και παραπόνων από τους κατοίκους για την έλλειψη προσωπικού, για τις προοπτικές επιβίωσης του ΚΥ της περιοχής και για την πιθανότητα επιβολής αντιτίμου για τις υπηρεσίες του ΚΥ.

Απαιτούμε:

  • Άμεση υπογραφή της παράτασης του αγροτικού, του οποίου η θητεία λήγει στις 6/12. Αυτό για να έχει νόημα και να μην έχει φύγει ο συνάδελφος από το νησί πρέπει να γίνει μέχρι την ημερομηνία αυτή.
  • Άμεση πρόσληψη επιμελητών ιατρών. Κάθε μέρα που περνάει χωρίς να έχει γίνει η συγκεκριμένη ενέργεια, θέτει σε κίνδυνο τον πληθυσμό που εξυπηρετείται από το ΚΥ Πολιχνίτου.
  • Άμεση προκήρυξη της θέσης ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου που προβλέπεται, αλλά δεν προκηρύσσεται για άγνωστο λόγο. Χωρίς την κάλυψη αυτής της θέσης, το ΚΥ υπολειτουργεί και επιβίωνε ως τώρα μόνο λόγω των εξοντωτικών ωραρίων εργασίας των υπηρετούντων ιατρών.
  • Άμεση κάλυψη των θέσεων παρασκευαστή (μένει κενή από το Φεβρουάριο), χειριστή ακτινολογικού μηχανήματος ή ακτινολόγου, νοσηλευτικού προσωπικού, οδηγών ασθενοφόρου και όσων ακόμα κρίνονται αναγκαίες.

Σε περίπτωση που οι αρμόδιοι συνεχίσουν να αδρανούν σε σχέση με τα παραπάνω ζητήματα, τους καθιστούμε υπεύθυνους ηθικά και νομικά και τους καλούμε να μας ενημερώσουν με ποιόν τρόπο θα συνεχίσει να λειτουργεί το ΚΥ Πολιχνίτου από τώρα και στο εξής.

Να δηλώσουμε για άλλη μια φορά ότι το δικαίωμα στο ρεπό μετά από 24ωρη εργασία (εφημερία) δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Ανακοινώνουμε ότι συνεχίζουμε εδώ και 2 μήνες να το λαμβάνουμε κανονικά όλοι οι γιατροί του ΚΥ Πολιχνίτου, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του καθενός (ειδικευμένος, ειδικευόμενος, αγροτικός). Αυτό όχι μόνο δεν έχει επιτείνει τα προβλήματα του ΚΥ, αλλά αντίθετα αποτελεί ένα από τα λίγα στοιχεία που επιτρέπει την όσο το δυνατόν ποιοτική περίθαλψη, καθώς αποτρέπει την πλήρη σωματική και ψυχική εξάντληση των γιατρών που θα τους καθιστούσε επικίνδυνους για τον εαυτό τους και τους ασθενείς.

Καταγγέλλουμε τη στάση του διευθυντή του ΚΥ Καλλονής που ακόμα δεν έχει αποσύρει την κλήση σε απολογία στο συνάδελφο που άσκησε το αυτονόητο δικαίωμά του.

Καλούμε τους αγροτικούς και τους ειδικευόμενους σε όλη τη χώρα που συνεχίζουν να δουλεύουν με εξοντωτικά ωράρια να αναλάβουν πρωτοβουλία να σταματήσουν να ανέχονται αυτή την κατάσταση.

Οι αγροτικοί γιατροί που υπάγονται στο ΚΥ Πολιχνίτου:

[υπογραφές όλων]

Ithaca news

Posted in παράταση on 11/11/2010 by agroi8aki

Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα σας, θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά της Λέσβου για την δημιουργία του πολύ ωραίου blog και για την από κοινού προσπάθεια οργάνωσης των αγροτικών ιατρών όλων των ΚΥ και ΠΙ.

Είμαι Αγροτικός Ιατρός στο ΠΙ Σταυρού Ιθάκης και θα ήθελα με τη σειρά μου να παραθέσω τα προβλήματα των Αγροτικών της Ιθάκης:

Η Ιθάκη έχει ένα ΚΥ και ένα ΠΙ (Σταυρού), τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες των 3.000 μόνιμων κατοίκων της. Ο συνολικός αριθμός των αγροτικών ιατρών είναι 4 ( 2 στο ΚΥ και 2 στο ΠΙ). Οι εφημερίες γίνονται όλες στο ΚΥ μαζί με έναν επιμελητή ιατρό ή το διευθυντή, οι οποίοι έρχονται όποτε τους καλέσουμε. Επίσης εφημερεύουμε χωρίς νοσηλεύτρια. Το πρόβλημα που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες είναι ότι έχουμε μείνει 2 αγροτικοί ιατροί, εκ των οποίων ο ένας φεύγει σε 10 ημέρες κι για τον λόγο αυτό στέλνουν από το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς τη νέα αγροτική ιατρό που υπάγεται στο ΚΥ 15 μέρες προτού ολοκληρώσει την 3μηνη εκπαίδευση της.

Το νησί προβλέπεται να μείνει με 2 αγροτικούς ιατρούς αντί για 4 για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της μη έγκρισης των παρατάσεων, της κωλυσιεργίας των νέων προκηρύξεων και της τακτικής του υπουργείου υποστελέχωσης των ΚΥ και ΠΙ. Κάτι τέτοιο πρακτικά σημαίνει ότι επιφορτιζόμαστε με το βάρος της καθημερινής δουλειάς και των εφημεριών (καλούμαστε να εφημερεύσουμε 10 ήμερες το μήνα ) και επιπλέον το δικαίωμα της ανάπαυσής μας μετά από εφημερία είναι ανύπαρκτο.

Οι οχλήσεις οι οποίες έχουν γίνει μέχρι τώρα στις τοπικές αρχές και το διοικητή του νοσοκομείου της Κεφαλονιάς δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα και δεν έχει δοθεί καμία λύση στο πρόβλημα. Η ΟΕΝΓΕ στην συνάντηση που είχε με τον υπουργό υγείας Λοβέρδο την Πέμπτη στις 06 Νοεμβρίου 2010 (και ύστερα από επιστολή και του διευθυντή του ΚΥ προς την ΟΕΝΓΕ ) ζήτησε να υπάρξει παράταση της θητείας αγροτικών και επικουρικών ιατρών όπου η παραμονή τους κρίνεται αναγκαία. Ο υπουργός δήλωσε ότι αντιμετωπίζει ευνοϊκά το ζήτημα. Παρ’ όλα αυτά οι υπεύθυνοι του υπουργείου υγείας κάθε φορά που ερχόμαστε σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους δηλώνουν ότι: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 28 του ν 2646/1998 απαγορεύονται οι παρατάσεις της θητείας των γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου. Παράταση και εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί ένα μήνα μετά την πρώτη ανακοίνωση – προκήρυξη της θέσης και εφ’ όσον δεν έχει υποβληθεί αίτηση για την κάλυψη αυτής».

Από την άλλη, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 της Κανονιστικής απόφασης Γ.Π. οικ. 8246/21-01-2009, οι θέσεις Κ. Υ. και Π.Ι. προκηρύσσονται πέντε (5) μήνες πριν την αποχώρηση του γιατρού που υπηρετεί και όχι έναν μήνα, όπως στην δική μας περίπτωση. Επιπλέον στο άρθρο 7 παρ. 2 της ίδιας απόφασης: «Σε ΚΥ ή ΠΙ που προβλέπονται περισσότερες της μίας θέσεις, δύναται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης να παραταθεί ο χρόνος παραμονής των υπηρετούντων, μέχρι της οριστικής κάλυψης του συνόλου των θέσεων που προβλέπονται και όχι περισσότερο από δώδεκα (12) μήνες.»

Αυτό το νόμο και την κανονιστική απόφαση έχω καταφέρει να βρω σχετικά με το θέμα των παρατάσεων. Αν κάποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο επί του θέματος θα παρακαλούσα να το παραθέσει.
Τέλος, στο θέμα των παρατάσεων προστίθενται και τα χρωστούμενα δεδουλευμένα, οι εφημερίες που δεν ξέρουμε αν θα τις πληρωθούμε, το ρεπό της επόμενης μέρας μετά την εφημερία, το οποίο ουσιαστικά δεν υπάρχει (εκτός κι αν το ΠΙ μένει κλειστό κάποιες μέρες και το ΚΥ χωρίς αγροτικό).

Αυτά εν ολίγοις πληροφοριακά για την Ιθάκη και ελπίζω ότι θα δημιουργήσουν νέα τροφή για σχόλια-παρατηρήσεις -δράσεις. Περιμένω και τις ιδέες των μελών του blog, των αγροτικών που σε άλλες περιοχές της Ελλάδος κάνουν επισχέσεις, διαμαρτυρίες για την οργάνωση των 2 έστω αγροτικών ιατρών εδώ στο νησί και την καλύτερη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς από την Ιθάκη.