Archive for the ετοιμότητα Category

Τα κακώς κείμενα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Posted in πρωτοβάθμια περίθαλψη, παράταση, ρεπό, ετοιμότητα, εφημερίες, νομοθεσία on 24/12/2010 by μικρός Σωκράτης

Με το νομοθετικό διάταγμα 67/1968, ο τέως Βασιλιάς των Ελλήνων Κωνσταντίνος «αποφάσισε και διέταξε» το υποχρεωτικό της υπηρεσίας υπαίθρου όλων των ιατρών. Με την απόφαση αυτή ξεκίνησε μία από τις μεγαλύτερες εκμεταλλέυσεις της ιδιότητας του ιατρού ως λειτουργού, καθώς και η καταπάτηση κάθε εργασιακού δικαιώματος όσον αφορά στους ιατρούς σε θητεία, με απότερο στόχο, όχι την αναβάθισμη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά το «μπάλωμα» όσο το δυνατόν περισσότερων τρυπών του εθνικού συστήματος υγείας.

Μέσα στα πλαίσια των γενικότερων εκμεταλλευτικών συνθηκών εργασίας και του εργασιακού μεσαίωνα που βιώνουμε ειδικά τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της λεγόμενης «οικονομικής κρίσης» εντάσσεται λοιπόν, και το εργασιακό καθεστώς των αγροτικών ιατρών.

Εμείς, οι αγροτικοί ιατροί,

1. είμαστε οι ιατροί άγονων περιφερειακών ιατρείων σε περιοχές που δεν καλύπτονται υγειονομικά – άμεσα τουλάχιστον – από κάποιο Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να καλούμαστε να εργαζόμαστε 24 ώρες το 24ωρο μέχρι το τέλος της θητείας μας.

2. Είμαστε οι ιατροί άγονων περιφερειακών ιατρείων που καλούμαστε, παράνομα, από Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία να καλύπτουμε τις ελλείψεις τους στο πρόγραμμα εφημεριών, αφήνοντας τις περιοχές μας ακάλυπτες και μη παραχωρώντας μας το δικαίωμα στην αντισταθμιστική περίοδο ανάπαυσης μετά από ενεργό εφημερία.

3. Είμαστε οι ιατροί περιφερειακών ιατρείων που υποχρεωνόμαστε από τις διοικητικές αρχές να κάνουμε, τις καθημερινές, εφημερίες ετοιμότητας – τις αποκαλούν απλά «ετοιμότητα» – κάτι το οποίο δεν υφίσταται νομικά και χωρίς να αμοιβόμαστε γι’ αυτές.

4. Είμαστε οι αγροτικοί ιατροί περιφερειακών ιατρείων Κέντρων εφημεριών που καλούμαστε να κάνουμε, τις καθημερινές, εφημερίες ετοιμότητας, χωρίς να πλρωνόμαστε γι’ αυτές . Επίσης καλούμαστε, παράνομα, από Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία να καλύπτουμε τις ελλείψεις τους στο πρόγραμμα εφημεριών, μη παραχωρώντας μας το δικαίωμα στην αντισταθμιστική περίοδο ανάπαυσης μετά από ενεργό εφημερία.

5. Είμαστε οι ιατροί που δεν είδαμε ποτέ το περιφερειακό ιατρείο στο οποίο έχουμε τοποθετηθεί, επειδή το τοπικό Νοσοκομείο μας κράτησε να καλύπτουμε τις ανάγκες κάποιου τμήματος, και τις ελλείψεις τους στο πρόγραμμα εφημεριών μη παραχωρώντας μας το δικαίωμα στην αντισταθμιστική περίοδο ανάπαυσης μετά από ενεργό εφημερία.

6. Είμαστε οι ιατροί που εφημερεύουμε στα Κέντρα Υγείας χωρίς την παρουσία κάπου ειδικευμένου ιατρού, είτε γιατί δεν υπάρχει στο πρόγραμμα εφημεριών, είτε γιατί δεν παρίσταται στην ενεργό του εφημερία.

7. Είμαστε οι ιατροί που, επειδή δεν εγκρίνονται παρατάσεις συναδέλφων που καλύπτουν θέσεις οι οποίες δεν προκυρήχθηκαν 5 (πέντε) μήνες πριν την ολοκλήρωση της θητείας τους, καλούμαστε να κάνουμε παραπάνω εφημερίες στα Κέντρα Υγείας απ’ όσες δικαιολογεί η ελληνική νομοθεσία, χωρίς να τις πληρωνόμαστε και μη παραχωρώντας μας το δικαίωμα στην αντισταθμιστική περίοδο ανάπαυσης μετά από ενεργό εφημερία.

Εμείς οι αγροτικοί ιατροί λοιπόν

1. καλούμαστε να δουλεύουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνεχή 24ωρα, 68 ή 114 ώρες την εβδομάδα, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το το ΠΔ 88/1999, όπου με τις τροποποιήσεις του ΠΔ 76/2005 αναφέρει: (άρθρο 6)»Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά περίοδο το πολύ τεσσάρων (4) μηνών τις σαράντα οκτώ (48) ώρες κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών», και (άρθρο 8)»Οι εργαζόμενοι τη νύχτα, όταν η εργασία την οποία εκτελούν ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους ή σημαντική σωματική ή πνευματική ένταση, δεν πρέπει να εργάζονται περισσότερο από οκτώ ώρες κατά τη διάρκεια εικοσιτετράωρης περιόδου στην οποία πραγματοποιούν νυχτερινή εργασία». Επίσης στο άρθρο 1 αναφέρει: «Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 1 (παράγραφος 3) του π.δ. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία» σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (11 Α), με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του παρόντος διατάγματος.» Το άρθρο 14 αναφέρει: «Επιτρέπονται επίσης παρεκκλίσεις, με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, με συλλογικές συμβάσεις μεταξύ των πλέον αντιπροσωπευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων ή μεταξύ εργοδοτών και των πλέον αντιπροσωπευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων ή με συμφωνίες μεταξύ εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομένων στα εργασιακά συμβούλια, υπό τον όρο ότι στους οικείους εργαζόμενους χορηγούνται ισοδύναμες περίοδοι αντισταθμιστικής ανάπαυσης ή ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου είναι αντικειμενικώς αδύνατη η χορήγηση ισοδύναμων περιόδων αντισταθμιστικής ανάπαυσης, παρέχεται στους οικείους εργαζομένους κατάλληλη προστασία σύμφωνα και με την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 (παράγραφος 1) του Π.Δ. 17/96.»

2. χωρίς τη χορήγηση αντισταθμιστικής περιόδου ανάπαυσης ή ρεπό. Ο νόμος 3754/2009 αναφέρει ότι: «ύστερα από κάθε ενεργό εφημερία παρέχεται στον ιατρό, νοσοκομειακό ή πανεπιστημιακό, σε εργάσιμη ημέρα, εικοσιτετράωρη ανάπαυση, η οποία δεν μεταφέρεται πέραν της μιας εβδομάδας.» Η Ομοσπονδιακή Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος στην 7η συνέλευσή της μας αναγνώρισε ως μέλη της, αλλά το υπουργείο δε μας αναγνωρίζει ως νοσοκομειακούς γιατρούς. Αν δεν υπαγόμαστε σε κάποια παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 88/1999 δε θα πρέπει να δουλεύουμε πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα.

3. τηρώντας πολλές φορές «ετοιμότητα». «Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου θα πρέπει να διαμένουν εντός της έδρας του Κ.Υ. ή του Π.Ι. στο οποίο έχουν διοριστεί. Ωστόσο, με απόφαση της προϊστάμενης αρχής του ιατρού μπορεί να χορηγείται σε αυτόν άδεια διαμονής εκτός της έδρας του υγειονομικού σταθμού, μόνο στις περιπτώσεις που αυτή δεν πληροί στοιχειώδεις προϋποθέσεις διαμονής.» (Ν.2071/92, άρθρο 23, παρ.3). «Στους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου και μόνιμους αγροτικούς ιατρούς, καθώς και στο προσωπικό που υπηρετεί στα αγροτικά ιατρεία, λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας, καταβάλλονται έξοδα κίνησης 35?, τα οποία διπλασιάζονται σε περίπτωση μετακίνησής τους για την εξυπηρέτηση κατοίκων σε όμορες περιοχές, καθώς και επίδομα ετοιμότητας 35? σε όσους είναι τοποθετημένοι σε πεδινές ή ημιορεινές περιοχές, 50? σε όσους είναι σε ορεινές και 550? σε όσους είναι σε άγονες.» (Ν.3205/03, άρθρο 8, παρ.18). «Στα περιφερειακά ιατρεία εφημερεύουν ειδικευμένοι ιατροί του Ε.Σ.Υ. (οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί με απόφαση μας, σε συστημένη οργανική θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.) καθώς και αγροτικοί ιατροί, ανάλογα με τις ανάγκες, όπως αυτές προσδιορίζονται από τα πληθυσμιακά δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.» (Υ10α/Γ.π). Βάσει των ανωτέρω, συμπεραίνουμε ότι, αρχικά, θα πρέπει να διαμένουμε στην έδρα του Κ.Υ. ή του Π.Ι. στο οποίο έχουμε διοριστεί, εκτός αν πάρουμε ειδική άδεια από την προϊστάμενη αρχή. Το επίδομα ετοιμότητας δεν αποτελεί επίδομα εφημερίας ούτε παραμονής 24 ώρες το 24ωρο στον τόπο διαμονής-εργασίας μας. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί διοικήσεις κάποιων Κ.Υ. να απαιτούν από τους αγροτικούς τις εργάσιμες ημέρες να παραμένουν στην περιοχή εργασίας τους 24 ώρες το 24ωρο και αντί να πληρώνονται το αντίτιμο εφημερίας ετοιμότητας, να πληρώνονται το εξευτελιστικό ποσό των 350? (στα άγονα) και 0? (στα μη άγονα) – με τις νέες αλλαγές -, που αποτελεί επίδομα ετοιμότητας. Οι διοικήσεις που υποχρεώνουν κάτι τέτοιο στηρίζονται στο ότι «Οι ιατροί των κοινοτικών και αγροτικών ιατρείων υποχρεούνται να παρέχουν, όλες τις εργάσιμες ώρες και σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης ή ατυχήματος, κάθε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, τις ιατρικές υπηρεσίες τους σε όλους τους ασφαλισμένους αγρότες και τις οικογένειες αυτών, στο ιατρείο ή και κατ’ οίκον.» (Ν.3487/55, άρθρο 11, παρ.1 ). Βέβαια αυτός ο νόμος είναι πρωθύστερος του θεσμού του ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου και δεν υπάρχει στο διορισμό μας.

4. κάνοντας περισσότερες από τις προβλεπόμενες εφημερίες. «Α.v. Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου σε όλες τις ζώνες λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που αντιστοιχεί σε 7 ενεργές εφημερίες (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή – Εξαιρέσιμη ημέρα).» (Ν.3868/2010).

5. και πολλές φορές χωρίς την παρουσία επιμελητή. Η Υ10α/Γ.Π του ΦΕΚ 78/Β του 2010 ορίζει ρητά για τα Κέντρα Υγείας ότι: «καθημερινά θα εφημερεύει σε ενεργό εφημερία ένας γενικός ιατρός ή παθολόγος και ένας παιδίατρος εφόσον υπηρετεί. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί παιδίατρος ή ο αριθμός των υπηρετούντων παιδιάτρων δεν επαρκεί, μπορεί να εφημερεύει αντ’ αυτού γενικός ιατρός σύμφωνα με τις ανάγκες. Επιπλέον μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες να εφημερεύει και άλλος ένας ιατρός ή το πολύ δύο συνολικά ιατροί προερχόμενοι από τις κατηγορίες, Γενικής Ιατρικής της παρ.1 του άρθρου 26 του Ν.2519/1997 (ΦΕΚ165/97 τ. Α΄) αγροτικών ιατρών, επιμελητών άνευ ειδικότητας ή ειδικευομένων.»

Στα ανωτέρω πρέπει να προστεθούν ακόμη δύο ζητήματα. Αυτό των Κέντρων εφημεριών και αυτό της Παράτασης.

1. Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες εφημερεύουν στα Κέντρα Εφημεριών οι ιατροί των περιφερειακών ιατρείων που τα απαρτίζουν. Δηλαδή τα Κέντρα Εφημεριών δεν καλύπτονται απ’ το Κέντρο Υγείας στο οποίο υπάγονται τα εκάστοτε ιατρεία, τις προαναφερθείσες ημέρες. Ωστόσο, λόγο του προβλήματος της «ετοιμότητας» που αναφέρθηκε παραπάνω, καταλήγουν να γίνονται Ιατρεία 24ης Ετοιμότητας. Αν είχαν καθοριστεί έτσι, θα όφειλαν να λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ.2 του νόμου 2071 του 1992 , δηλαδή «σε καθορισμένο καθημερινό ωράριο και να έχουν εφημερία ετοιμότητας για τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες (Σαββατοκύριακα/αργίες).» Κάτι που φυσικά δε γίνεται. Το νομικό καθεστώς των εφημεριών ετοιμότητας που διέπεται από την υπ’ αρθμ.2/132567/0022/19-2-2008, Περίπτωση ΣΤ, Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθωρίζει ότι: «α) Οι γιατροί κατά την διάρκεια της εφημερίας ετοιμότητας βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία και είναι στη διάθεση του Νοσοκομείου και όταν κληθούν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς πρόσθετη αμοιβή πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο 45 του ν. 3205/2003. β) Οι ευρισκόμενοι σε εφημερία ετοιμότητας γιατροί, οφείλουν να διαμένουν στην πόλη που εδρεύει η μονάδα τους, ώστε καλούμενοι να προσέρχονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. γ) Υποχρεούνται να είναι προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού της ειδικότητός τους. δ) Η πρόσκληση μπορεί να γίνει από τον ενεργά εφημερεύοντα γιατρό του τμήματος, άλλον εφημερεύοντα γιατρό ή τα όργανα του Νοσοκομείου.» Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ.5 του νόμου 3205 του 2003: «Η συνολική αμοιβή για κάθε εφημερία ετοιμότητας ορίζεται σε σαράντα εκατοστά (40/100) της αντίστοιχης συνολικής αμοιβής ενεργού εφημερίας, συμπεριλαμβανομένης και της προσαύξησής της.» Τα εδάφια α) και δ) δεν ισχύουν.προφανώς! Όχι ότι πληρώνονται εφημερίες ετοιμότητας… Σα δε φτάνουν όλα αυτά πολλές φορές καλούνται να καλύψουν και εφημερίες σε Κέντρα Υγείας!!!

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 της Κανονιστικής απόφασης Γ.Π. οικ. 8246/21-01-2009, «οι θέσεις Κ. Υ. και Π.Ι. προκηρύσσονται πέντε (5) μήνες πριν την αποχώρηση του γιατρού που υπηρετεί» και όχι ένα μήνα πριν! Επιπλέον στο άρθρο 7 παρ. 2 της ίδιας απόφασης: «Σε ΚΥ ή ΠΙ που προβλέπονται περισσότερες της μίας θέσεις, δύναται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης να παραταθεί ο χρόνος παραμονής των υπηρετούντων, μέχρι της οριστικής κάλυψης του συνόλου των θέσεων που προβλέπονται και όχι περισσότερο από δώδεκα (12) μήνες.» Παρ’ όλα αυτά σταμάτησαν να εγκρίνονται παρατάσεις με τη διακαιολογία ότι δε μπορεί για μία θέση να πληρώνονται δύο ιατροί.

Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν τα

1. Ελλείψεις σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Τα κέντρα υγείας είναι σε τέτοιο βαθμό υποστελεχωμένα που σε πολλές περιπτώσεις απειλούνται με λουκέτο. Δεν υπάρχουν αρκετοί νοσηλευτές και ειδικευμένοι γιατροί (γενικοί και παιδίατροι) με αποτέλεσμα εμείς οι αγροτικοί γιατροί που είμαστε ανειδίκευτοι να καλύπτουμε σε μεγάλο βαθμό τηνπρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και αναγκαζόμαστε να κάνουμε περισσότερες εφημερίες απο αυτές που αντέχουμε και ασφαλώς χωρίς να πληρωνόμαστε μετά και τον τελευταίο νόμο (5+2 εφημεριες). Το πρόβλημα είναι πιο έντονο σε περιφερειακά ιατρεία με μεγάλο πληθυσμό που υπάρχει μόνο ένας αγροτικός ενω θα μπορούσαν να προσλαμβάνονται παραπάνω αγοτικοί ή/και ένας ειδικευμένος όπου οι ανάγκες το απαιτούν.

2. Ελλείψεις σε εξοπλισμό. Σε πολλές περιπτώσεις οι ανεπάρκειες αυτές καθιστούν επικίνδυνη τη λειτουργία κυρίως των κέντρων υγείας. Πολλές φορές λειτουργούν χωρίς ασθενοφόρα, χωρίς βασικές εξετάσεις (π.χ. τεστ τροπονίνης), χωρίς βασικά φάρμακα (π.χ. αντιβιώσεις), αναλώσιμα υλικά (λείπουν ακόμα και μάσκες οξυγόνου) και η λίστα με τις ελλείψεις αυτές δεν τελειώνει εύκολα.

3. Τρόπος λειτουργίας των κέντρων υγείας. Το ουσιαστικό περιεχόμενο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι η προληπτική ιατρική. Τα κέντρα υγείας θα έπρεπε να λειτουργούν σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να υπάρχουν κάρτες υγείας παρακολούθησης των ασθενών, να γίνονται προληπτικές εξετάσεις και να συμβουλεύονται οι ασθενείς για τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης των συνηθέστερων χρόνιων παθήσεων.

Τα ανωτέρω είναι οι συνθήκες στις οποίες παλεύουμε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στον πληθυσμό των αγροτικών και παραμεθόριων περιοχών…

Advertisements

Ανεκδιήγητη απάντηση από το Υπουργείο Υγείας σε ερώτηση βουλευτή της Λέσβου!

Posted in πρωτοβάθμια περίθαλψη, παράταση, ρεπό, ετοιμότητα, εφημερίες, καταστολή on 10/12/2010 by marme10

Να θυμίσουμε ότι στις 25 Οκτωβρίου ο βουλευτής Λέσβου Σπύρος Γαληνός είχε καταθέσει ερώτηση στη βουλή, σχετικά με μερικά από τα ζητήματα που μας αφορούν: https://agrolesvos2010.wordpress.com/2010/10/26/κι-άλλη-ερώτηση-βουλευτή-για-τις-συνθή/

Απάντησε χθες λοιπόν η κυβέρνηση, και συγκεκριμένα απάντησε ο υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μιχαήλ Τιμοσίδης.

Από τα πρακτικά της βουλής: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/syne101207.doc

Δε θα αναφερθούμε το σύνολο της απάντησης του, αλλά θα επικεντρώσουμε σε μερικά σημεία. Για να είμαστε δίκαιοι, είπε ότι το προσωπικό του ΕΚΑΒ, οι γιατροί, οι οδηγοί ασθενοφόρου, οι νοσηλεύτριες και το λοιπό προσωπικό συνεργάζονται άψογα. Πράγματι αυτό ισχύει και είναι το μόνο που επιτρέπει τα ΚΥ να λειτουργούν. Επίσης είπε ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις απομακρυσμένες περιοχές και ότι είναι καλύτερα τα πράγματα από ότι πριν πολλά χρόνια, πράγμα που φανταζόμαστε ότι χαροποιεί ιδιαίτερα του συμπολίτες μας στη Λέσβο, όπως και εμάς, καθώς υπήρχε αμφιβολία για το αν είναι καλύτερα ή χειρότερα. Για να δούμε και τα υπόλοιπα όμως…

1ον: Ισχυρίζεται ο κύριος υφυπουργός ότι οι οδηγοί ασφενοφόρου επαρκούν για τις ανάγκες των ΚΥ. Αυτό δεν ισχύει και δε χρειάζεται πολλά λόγια για να το αποδείξουμε αυτό. Αν έρθει οποιοσδήποτε στο ΚΥ Πολιχνίτου από τις 7 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι οποιαδήποτε ημέρα, θα διαπιστώσει με τα μάτια του ότι δεν υπάρχει οδηγός. Δεν ξέρουμε τι λένε τα έγγραφα που επικαλείται, εμείς αναφερόμαστε στην πραγματικότητα.

2ον: Ισχυρίζεται ο κύριος υφυπουργός ότι οι αγροτικοί γιατροί στο νομό Λέσβου είναι 27. Αυτό βέβαια δεν αποδεικνύει τίποτα άλλο πέρα από την άγνοια των συνεργατών του που τον ενημέρωσαν για την κατάσταση, καθώς ο αριθμός αυτός είναι πολύ μικρότερος από τον πραγματικό (και μιλάμε για τη νήσο Λέσβο, στο νομό είναι ακόμα περισσότεροι). Μόνο όσοι υπογράψαμε το κείμενο που καλούσε στη στάση εργασίας ήμασταν 33 και υπήρχαν και αγροτικοί που δεν υπέγραψαν. Με πρόχειρο υπολογισμό, μπορούμε να μετρήσουμε γύρω στους 45 στο νησί. Θα θεωρηθούμε προκατειλημμένοι, αν υποθέσουμε ότι στο σχεδιασμό του υπουργείου είναι να μειωθεί το προσωπικό;

3ον και σοβαρότερο: Ισχυρίζεται ο κύριος υφυπουργός ότι θα κάνει προσλήψεις! Για να δούμε αυτούσια την απάντησή του: «Πριν από λίγες ημέρες υπήρξε καινούργια κατάσταση διορισμών και υπάρχουν και κάποιοι ακόμα που θα πάνε εκεί. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προκήρυξης, στις 17 Σεπτεμβρίου του 2010 επιπλέον δεκατρείς γιατροί θα στελεχώσουν τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία του νομού.» Να, κάτι τέτοια μας εξοργίζουν. Οι αγροτικοί που διορίζονται με βάση την προκήρυξη της 17/09/2010 είναι τακτικοί διορισμοί 12μηνης θητείας. Οι νέοι αγροτικοί θα αντικαταστήσουν αυτούς που αποχωρούν! Δεν πρόκειται για «επιπλέον γιατρούς», όπως διατείνεται ο υφυπουργός. Μάλιστα οι νέοι αγροτικοί έχουν τοποθετηθεί στο ΓΝΝΜ «Βοστάνειο» για ένα τρίμηνο εκπαίδευσης και μετά θα έρθουν στα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερικά Ιατρεία.

Αυτό που συμβαίνει πραγματικά είναι ότι οι αγροτικοί που έρχονται για να αντικαταστήσουν τους προηγούμενους θα έρθουν τρεις μήνες μετά από το προβλεπόμενο και δεν υπάρχει καμία μέριμνα για να καλυφθεί το κενό. ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑΤΡΟΥΣ. Παρουσιάζει τα κενά σαν νέους διορισμούς.

Ευτυχώς γνωρίζουμε ότι την κοινωνία της Λέσβου δεν της αρέσει να την κοροϊδεύουν και βλέπει καθημερινά από κοντά τι πραγματικά συμβαίνει…

Αναφέρεται τέλος και στο θέμα των ρεπό, για το οποίο επιμένει ότι δε μας περιλαμβάνει ούτε η ελληνική, ούτε η ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεν μπορεί να εφαρμοστεί η ρήτρα για τα ρεπό σε μας. Τι να του πούμε περισσότερο από το ότι είμαστε εργαζόμενοι και ότι όχι μόνο μπορεί να εφαρμοστεί η νομοθεσία και σε μας, αλλά την εφαρμόζουμε ήδη και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει με τίποτα;

Επίσης θεωρεί «ελαστικότητα» από τη μεριά της διοίκησης, την υποχρέωσή μας να φεύγουμε από τα ιατρεία μας λίγο μετά τις 1 το μεσημέρι, για να προλάβουμε να είμαστε στις 1.30 στο Κέντρο Υγείας για την εφημερία. Ευτυχώς που διευκρίνίζεται αυτό, γιατί σε παλιότερο έγγραφο από το υπουργείο ζητούσαν από τους αγροτικούς να είναι καθημερινά στα χωριά που εξυπηρετούν, ενώ την ίδια στιγμή έπρεπε να είναι στο Κέντρο Υγείας όταν εφημέρευαν. Πάλι καλά, γιατί για μια στιγμή νομίζαμε ότι είναι πραγματοποιήσιμο αυτό που ζητούσαν.

Για το ζήτημα της κλήσης σε απολογία του συναδέλφου για πειθαρχικό παράπτωμα για το θέμα του ρεπό, δεν γνώριζε κάτι, και θα το κοιτάξει… Εμείς πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε από τη Λέσβο με την κλήση σε απολογία να εκκρεμεί.

Συμπέρασμα που βγάζουμε εμείς; Δεν υπάρχει καμία πρόθεση να γίνει τίποτα για κανένα από τα προβλήματα, αφού για τους οδηγούς θεωρεί το θέμα λυμένο, για τις ελλείψεις στους γιατρούς θεωρεί ότι οι 13 που έρχονται μετά από 3 μήνες για να αντικαταστήσουν τους παλιούς που έφυγαν ήδη είναι επιπλέον προσωπικό που θα καλύψει τα κενά, ενώ για τις συνθήκες εργασίας τις θεωρεί καλύτερες από ότι παλιότερα (δηλαδή πόσες παραπάνω από 24 ώρες το 24ωρο δούλευαν παλιότερα;;;).

Απάντηση του Υφυπουργού Μιχαήλ Τιμοσίδη στο Βουλευτή της Λέσβου Σπυρίδωνα Γαληνό στις 7/12/10

Posted in πρωτοβάθμια περίθαλψη, ρεπό, ετοιμότητα on 10/12/2010 by μικρός Σωκράτης
Από τα πρακτικά της Βουλής
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΣΤ΄
Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2010


ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση):
Ευχαριστούμε κι εμείς τον κύριο Τιμοσίδη.
Τώρα θα συζητηθεί η με αριθμό 5432/25-10-2010 ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Σπυρίδωνα Γαληνού προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των αγροτικών γιατρών.
Στον ερωτώντα Βουλευτή, κύριο Σπυρίδωνα Γαληνό θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μιχαήλ Τιμοσίδης.
Κύριε Γαληνέ έχετε το λόγο για δύο λεπτά. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
Μεσαιωνικές είναι οι συνθήκες εργασίας των αγροτικών γιατρών, κύριε Υφυπουργέ. Είναι κοινωνικά παραδεκτό ότι οι αγροτικοί ιατροί επιτελούν πέρα από το καθαρά ιατρικό τους λειτούργημα στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών και κοινωνικό λειτούργημα. Είναι οι γιατροί που βρίσκονται καθημερινά κοντά σε κάθε πολίτη που τους έχει ανάγκη στην περιφέρεια και ιδίως στους ακριτικούς και παραμεθόριους νομούς της χώρας μας. Είναι ο γιατρός του χωριού που γνωρίζει κάθε κάτοικο, κάθε οικογένεια και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και είναι ο πρώτος που θα επισκεφθούν όταν θα τον έχουν ανάγκη.
Οι αγροτικοί γιατροί του νομού Λέσβου και ειδικότερα οι γιατροί των περιφερειακών και των άγονων ιατρείων καλούνται να εργάζονται εικοσιτέσσερις ώρες την ημέρα, για όλες τις ημέρες εξαιτίας της λεγόμενης εικοσιτετράωρης ετοιμότητας, αφού τα κέντρα υγείας αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες λόγω της ανεπάρκειας ασθενοφόρων και προσωπικού.
Έτσι φθάνουμε σε μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας αφού αυτοί οι γιατροί δεν μπορούν ούτε ρεπό να πάρουν μετά από μία ενεργή εφημερία καθώς δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο που να το επιτρέπει.
Με δεδομένο ότι θα πρέπει άμεσα το Υπουργείο Υγείας να δείξει τη δέουσα προσοχή στα προβλήματα των αγροτικών ιατρών, ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:
Τι προτίθεστε να κάνετε για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγροτικοί γιατροί του νομού;
Δεύτερον, σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να στελεχωθούν με το αναγκαίο προσωπικό και να εξοπλιστούν με τον απαραίτητο αριθμό ασθενοφόρων τα κέντρα υγειάς του νομού μας;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση):
Ευχαριστούμε τον κύριο Γαληνό.
Κύριε Υπουργέ έχετε το λόγο.

ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, είμαι γιατρός πάρα πολλά χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Έχω περάσει από κέντρα υγείας κι έχω υπάρξει αγροτικός γιατρός. Ο
χαρακτηρισμός σας «μεσαιωνικές συνθήκες» δεν τιμά τη χώρα μας. Έχετε δικαίωμα να πείτε ό,τι θέλετε αλλά με ξένισε λίγο ο όρος.
Το λέω αυτό γιατί οι αγροτικοί γιατροί οι οποίο ήδη υπηρετούν σήμερα και στο δικό σας νομό -όπως έχω ενημερωθεί- είναι είκοσι επτά. Πριν από λίγες ημέρες υπήρξε καινούργια κατάσταση διορισμών και υπάρχουν και κάποιοι ακόμα που θα πάνε εκεί. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προκήρυξης, στις 17 Σεπτεμβρίου του 2010 επιπλέον δεκατρείς γιατροί θα στελεχώσουν τα κέντρα
υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία του νομού.
Απ’ ό,τι γνωρίζω και η διοίκηση του νοσοκομείου αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση έχουν φροντίσει τις συνθήκες στις οποίες βρίσκονται εκεί οι γιατροί. Υπάρχει γιατρός σε κάθε αγροτικό ιατρείο και εξυπηρετεί τους πολίτες και ιδιαίτερα εκείνους της μεγάλης ηλικίας που έχουν κυρίως πρόβλημα.
Θέλω να σας πω επίσης, ότι κάθε κέντρο υγείας έχει ασθενοφόρο όχημα, άρα λοιπόν τέσσερα ασθενοφόρα υπάρχουν και υπάρχουν και οδηγοί οι οποίοι καλύπτουν αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν επίσης ασθενοφόρα του νοσοκομείου Μυτιλήνης και υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία, όπως μαθαίνω, το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ των εργαζομένων του ΕΚΑΒ και του νοσοκομείο και των κέντρων υγείας.
Κι έτσι -επειδή ενδιαφέρθηκα να μάθω- το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα που συνέβαιναν σε όλες τις περιοχές της χώρας, όπου δεν υπήρχε αγαστή συνεργασία κυρία Πρόεδρε μεταξύ των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ και σ’ αυτούς που είχαν τα ασθενοφόρα στο νοσοκομείο και έλεγαν για παράδειγμα: «Εσείς πρέπει να πάτε, εμείς πρέπει να πάμε». Εκεί
ο διοικητής αλλά και η διοίκηση του νοσοκομείου γνωρίζω ότι έχουν κάνει σημαντική πρόοδο και υπάρχει πολύ καλή συνεργασία.
Δεν μας έχει αναφερθεί δε, κανένα σημαντικό δυσάρεστο γεγονός το οποίο να έχει να κάνει με την αδυναμία εξυπηρέτησης των πολιτών, αν θέλετε με τη μεταφορά ασθενούς στο νοσοκομείο που χρειάστηκε ή την εξυπηρέτηση στα μεγάλα τέσσερα κέντρα υγείας, το Κέντρο Υγείας Καλλονής, Πολιχνίτου, Πλωμαρίου και Άντισσας.
Οι μόνιμοι οδηγοί είναι πέντε στο Κέντρο Υγείας Καλλονής, τέσσερις στο Πολυχνίτου, πέντε στου Πλωμαρίου, πέντε στης Άντισσας. Και μάλιστα υπάρχουν επικουρικοί οδηγοί και στην Καλλονή και στο Πολύχνιτο. Επομένως σε ένα σύνολο είκοσι τριών ανθρώπων που μπορούν να οδηγήσουν τα ασθενοφόρα οχήματα τα οποία ξεπερνούν τον αριθμό των δέκα, νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς ότι στο νομό υπάρχει καλή αντιμετώπιση. Βεβαίως, πάντοτε ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα.
Θα απαντήσω βέβαια και για το θέμα των ρεπό στη δευτερολογία μου και θα αναφερθώ και στις συνθήκες των αγροτικών ιατρών κύριοι συνάδελφοι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση):
Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.
Κύριε Γαληνέ, έχετε το λόγο.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Δεν θέλω να στενοχωρώ τον κύριο Υπουργό, κυρία Πρόεδρε, γι’ αυτό αν θέλετε χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο τίτλο από τις «μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας» που χρησιμοποίησα εγώ για ανθρώπους που εργάζονται εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο.
Βλέπουμε κύριε Υπουργέ κάθε μέρα, ξανά και ξανά και ξανά την ίδια τραγωδία να διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια μας, με άλλους πρωταγωνιστές σε διαφορετικό σκηνικό αλλά πάντα την ίδια ιστορία.
Η σύγχρονη νεοελληνική τραγωδία τείνει να έχει τον ίδιο σεναριακό καμβά με την αρχαία τραγωδία, τη σύγκρουση του ανθρώπου με τους θεσμούς, με τους νόμους. Μόνο που στην αρχαία τραγωδία ο νόμος είναι θεϊκός ενώ στη δική μας περίπτωση τα προβλήματα τα δημιουργεί το νομικό πλαίσιο, το οποίο εμείς δημιουργούμε και για το οποίο εμείς είμαστε οι αποκλειστικά υπεύθυνοι.
Είναι νομικό πλαίσιο που δεν προβλέπει, που είναι έμπλεο αβλεψιών, που εξωθεί τα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες σε συγκρούσεις για να καλύψει τα ελλείμματα σε πόρους, σε σχεδιασμό, σε πολιτική βούληση και όραμα, για να καλύψει το διοικητικό και πολιτικό έλλειμμα της χώρας και όλα αυτά στην πλάτη του πολίτη.
Ένας αγροτικός γιατρός, μετά από ενεργή εφημερία δεν προσήλθε την επόμενη στη δουλειά του, όπως ατύπως είθισται, επειδή όμως δεν υπάρχει σαφής νόμος που να κατοχυρώνει το ρεπό μετά από την εφημερία στους αγροτικούς γιατρούς, θεωρήθηκε από το διοικητή του νοσοκομείου αδικαιολογήτως απών και κλήθηκε σε απολογία. Αυτό εξώθησε τους αγροτικούς γιατρούς σε στάση
εργασίας και έθεσε, όπως ήταν φυσικό, τη Λεσβιακή κοινωνία αλληλέγγυα.
Αυτό είναι ένα μέρος μόνο του προβλήματος, θα έλεγα μέρος της συμπτωματολογίας. Η επίλυσή του εξαφανίζει ένα σύμπτωμα, δεν θεραπεύει όμως την ίδια την αρρώστια, την υποβαθμισμένη παροχή υγείας στις επαρχιακές πόλεις και στα χωριά. Το πρόβλημα στη βάση του είναι πρόβλημα κατανομής πόρων και σχεδιαστικών αδυναμιών.
Οι αγροτικοί γιατροί, γνωρίζετε κύριε Υπουργέ, καλούνται να καλύψουν τα κενά στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών που αφήνουν οι αρμόδιοι φορείς. Για να κλείσουν τις τρύπες στο σύστημα υγείας πρέπει να δουλεύουν πάνω από το προβλεπόμενο ωράριο και πάνω από τις αντοχές τους. Πάνω από εξήντα οχτώ ώρες δουλειάς την εβδομάδα, επτά τουλάχιστον εφημερίες το μήνα.
Οι ελλείψεις προσωπικού στα κέντρα υγείας επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τους γιατρούς αυτούς. Στα πιο απομακρυσμένα χωριά έχουμε την εικοσιτετράωρη ετοιμότητα. Το αίτημα για ανθρώπινη μεταχείριση των αγροτικών γιατρών δεν είναι απλώς ένα συνδικαλιστικό αίτημα είναι αίτημα ολόκληρης της Λεσβιακής κοινωνίας. Ένας κουρασμένος άνθρωπος, ένας εξαντλημένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που συνεχώς δουλεύει πέρα από τα όρια του, είναι ένας άνθρωπος που αυτονόητα θα κάνει και λάθη με την υγεία μας, λάθη με τη ζωή μας. Όταν εξουθενώνετε το γιατρό δεν τιμωρείται μόνο ο γιατρός, τιμωρείται και ο ασθενής, τιμωρείται η κοινωνία εν συνόλω.
Κύριε Υπουργέ, οι μεγαλογιατροί του Κολωνακίου και απ’ τα μεγάλα ιατρικά κέντρα δεν είναι επιλογή που έχουν όλοι οι κάτοικοι αυτής χώρας. Στα μικρά κι απομακρυσμένα χωριά οι απόμαχοι, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες, οι εργάτες, άνθρωποι με μικρά εισοδήματα, τον πρώτο που θα επισκεφθούν για κάθε ζήτημα υγείας είναι ο αγροτικός γιατρός. Γι’ αυτούς τους ανθρώπους είναι η σιγουριά τους, η αίσθηση ότι υπάρχει κράτος και ότι κάποιος τους φροντίζει.
Ο νομός μου, ο νομός Λέσβου τον οποίο εκπροσωπώ είναι νησιωτικός κι ακριτικός. Κακή πληροφόρηση έχετε κύριε Υπουργέ. Για τα απομακρυσμένα νησιά η πρόσβαση σε αποτελεσματικές και λειτουργικές υπηρεσίες υγείας σε όλα τα επίπεδα και τις περιοχές αποτελεί πρόταγμα. Οι αγροτικοί ιατροί στα απομονωμένα χωριά είναι η πρώτη γραμμή άμυνας για τα ζητήματα υγείας. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε -και πιστεύω ότι θα το κάνετε- για να τα ενισχύσουμε.
Κύριε Υπουργέ, θα σας καταθέσω για τα Πρακτικά δημοσιεύματα εφημερίδων, αλλά και ψηφίσματα φορέων που επιβεβαιώνουν αυτά που εγώ σας είπα και το ότι η ενημέρωσή σας δεν είναι η ορθή ενημέρωση.

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων Γαληνός καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση):
Ευχαριστούμε το Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Σπυρίδων Γαληνό.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχαήλ Τιμοσίδης.

ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Κύριε Πρόεδρε, με χαρά θα δεχτώ τις σημειώσεις. Αν είναι κάτι για το οποίο πράγματι δεν έχω σωστή ενημέρωση, έχω μάθει να το αναγνωρίζω και δημόσια στη Βουλή, αλλά και σε εσάς προσωπικά, κύριε συνάδελφε. Δεν αμφισβητώ -εγώ, εξάλλου δέχομαι την αγωνία σας- …

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Αν μου επιτρέπετε.

ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Παρακαλώ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να υποβαθμίσω οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται.

ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Πολύ ωραία.
Χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί καταβάλλουμε πραγματικά μια μεγάλη προσπάθεια και στη σημερινή οικονομική συγκυρία. Σας βεβαιώνω, δε, ότι υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία για τις απομακρυσμένες περιοχές, για τα απομακρυσμένα αγροτικά ιατρεία που ξέρετε -και με το νόμο που είχαμε, της προηγούμενης περιόδου- ότι αυτή η ιστορία με το τρίμηνο δημιούργησε προβλήματα με την αδυναμία να
μπορέσουμε να δώσουμε παράταση μέχρι να πάει ο νέος αγροτικός ιατρός και να επιλύσει προβλήματα. Προσπαθούμε να το επιλύσουμε και αυτό.
Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στην ομάδα των συναδέλφων μου, αγροτικών γιατρών, αναπολώντας και εγώ εκείνα τα χρόνια που με πολύ ζέση και με πολύ ενθουσιασμό βρεθήκαμε μόνοι μας να εξυπηρετήσουμε συμπολίτες μας σε απομακρυσμένες περιοχές. Είχα τότε την τύχη να βρεθώ στην ακριτική περιοχή της Φλώρινας και συγκεκριμένα στην περιοχή Πύλης, Βροντερού και
Ψαράδων, εκεί στην περιοχή των λιμνών. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος στην ιστορία ενός οποιουδήποτε συναδέλφου ιατρού, όταν ξεκινάει έτσι.
Από την άλλη, όμως, πρέπει να σας πω ότι οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί αρκετά.
Προβλέφθηκε η δεκαπενθήμερη άδεια για τους αγροτικούς γιατρούς, γιατί δεν είχαν το δικαίωμα, επειδή δεν συμπλήρωναν το χρόνο, να πάρουν την άδεια νωρίτερα. Έτσι, λοιπόν, δικαιώθηκαν.
Κύριε συνάδελφε, όμως, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η ρήτρα, η οποία εφαρμόζεται και στους υπόλοιπους μόνιμους γιατρούς του ΕΣΥ, να τους δίδεται, δηλαδή, μετά από κάθε εφημερία ρεπό. Αυτό, λοιπόν, δεν ρυθμίζεται μέχρι σήμερα και έτσι υπάρχει αυτή η αδυναμία που αναφέρετε εσείς.
Υπάρχει, όμως, πάντοτε η καλή συνεργασία στο Κέντρο Υγείας και εκεί γίνεται με αυτόν τον τρόπο η διευθέτηση του χρόνου και των συνθηκών εργασίας, ώστε να μπορεί ο αγροτικός γιατρός να φύγει λίγο νωρίτερα.
Υπάρχει πάντα η φροντίδα και η πρόβλεψη να γίνει αυτό.
Εμείς έχουμε συστήσει σε όλους τους διοικητές των νοσοκομείων τους αγροτικούς ιατρούς σε αυτά τα απομακρυσμένα χωριά να μπορούν να τους παρέχουν ό,τι χρειαστούν, να τους διευκολύνουμε σε οποιοδήποτε πρόβλημά τους. Σας βεβαιώνω ότι αυτή η ελαστικότητα υπάρχει.
Το γεγονός που αναφέρετε εσείς, δεν ξέρω πως έφτασε μέχρι τη διοίκηση, αλλά αν είχε γίνει μια αναφορά -δεν ξέρω, θα το δω και θα σας απαντήσω- ήταν υποχρεωμένος ο διοικητής να κάνει έναν έλεγχο για να εξακριβώσει τι ακριβώς είχε γίνει με αυτήν την υπόθεση.
Να σας πω, δε, ότι είναι όντως ανάγκη να εντείνουμε την προσπάθειά μας και να κάνουμε ακόμη περισσότερα πράγματα για να αντιμετωπίσουμε την ύπαιθρο.
Για να μπορέσει η ύπαιθρος έτσι και αλλιώς να κρατήσει αυτούς τους λίγους εναπομείναντες, το λιγότερο, τουλάχιστον, που πρέπει να κάνουμε είναι να τους εξασφαλίσουμε τη βεβαιότητα ότι αν κάποτε αρρωστήσουν και χρειαστούν τη φροντίδα ενός γιατρού, θα είναι κοντά τους.
Όπως είπα και προηγουμένως το δίκτυο των ασθενοφόρων οχημάτων και η δυνατότητα να γίνει αυτή η μεταφορά, από ό,τι γνωρίζω, ως ένα καλό βαθμό υπάρχει. Χρειάζεται, όμως, βελτίωση. Δέχομαι και εγώ την τελική σας αναφορά ότι πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες.
Σας βεβαιώνω, λοιπόν, πως είμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα καταφέρουμε να πετύχουμε έστω ένα βήμα μπροστά από τη σημερινή κατάσταση που έχουμε και αντιμετωπίζουμε.

Άρθρα της εφημερίδας «Ριζοσπάστης» για την κατάσταση στα ΚΥ και ΠΙ του νησιού μας

Posted in πρωτοβάθμια περίθαλψη, ρεπό, σταση εργασίας, ετοιμότητα, εφημερίες, καταστολή on 26/10/2010 by marme10

Την περασμένη βδομάδα, η εφημερίδα «Ριζοσπάστης», δημοσίευσε άρθρα για την κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Υγείας και Περιφερικά Ιατρεία της Λέσβου. Μπορείτε να τα διαβάσετε στους παρακάτω συνδέσμους:

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου: Εργασία είλωτα σε γυμνές υπηρεσίες – Κινητοποίηση σήμερα στο Βοστάνειο Νοσοκομείο

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου: «Οι αγροτικοί γιατροί δεν είναι δούλοι» – Χτες έκαναν μαχητική παράσταση διαμαρτυρίας, αναδεικνύοντας πως τα εξοντωτικά ωράρια είναι επικίνδυνα και για τους ασθενείς

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου: ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Οι αγροτικοί γιατροί είναι το αποκούμπι στα χωριά

Πέμπτη  28 Οκτωβρίου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ: Ζητά καθημερινή παρουσία χωρίς ρεπό

Ενημέρωση για τη σημερινή στάση εργασίας

Posted in πρωτοβάθμια περίθαλψη, ρεπό, σταση εργασίας, ετοιμότητα, εφημερίες, καταστολή, νομοθεσία on 20/10/2010 by marme10

Η συμμετοχή στη στάση εργασίας ήταν σχεδόν καθολική στα Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας του νησιού από τους αγροτικούς γιατρούς, γεγονός που αποδεικνύει την απόλυτη αλληλεγγύη όλων μας στο συνάδελφο που κλήθηκε σε απολογία, αλλά και την ενότητα και αποφασιστικότητά μας. Τα Κέντρα Υγείας Άντισσας, Πολιχνίτου και Πλωμαρίου λειτούργησαν μετά τις 11 με προσωπικό ασφαλείας (το ΚΥ Καλλονής άλλωστε δεν βασίζεται σε αγροτικούς για τη λειτουργία του), ενώ τα περιφερειακά ιατρεία που υπάγονται σε όλα τα ΚΥ παρέμειναν κλειστά.

Πάνω από 30 από τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη στάση κατάφεραν να κατεβούν στη Μυτιλήνη, ενώ υπήρχαν και κάποιοι που ενώ συμμετείχαν στη στάση, δεν κατάφεραν ή δεν επέλεξαν να έρθουν στην παράσταση διαμαρτυρίας. Τοποθετήθηκε πανό στην είσοδο του νοσοκομείου που έγραφε «ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΛΟΙ – ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ«, το οποίο στη συνέχεια παρέμεινε κρεμασμένο στα εξωτερικά κάγκελα, και μοιράστηκαν κείμενα σε άλλους εργαζομένους στο νοσοκομείο και περαστικούς.

Γύρω στις 12.30 ανεβήκαμε στο γραφείο του διοικητή, Παύλου Παπαδόπουλου. Παρόντες ήταν, εκτός από τον ίδιο, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Καλλονής Βασίλης Κουμαρέλας (που κάλεσε σε απολογία τον συνάδελφο), ο διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας Χριστόφορος Θεοδώρου, και άλλο ένα άτομο άγνωστο σε μας.

Του θέσαμε τα ζητήματα που μας απασχολούν, το ρεπό μετά από κάθε εφημερία, την 24ωρη ετοιμότητα, την ανευθυνότητα των διοικητικών αρχών καθώς όλες οι ανάγκες που δημιουργούνται από τις ελλείψεις του ΕΣΥ φορτώνονται στους αγροτικούς γιατρούς, όπως και το σημαντικότατο ζήτημα που έχει προκύψει με την απόφαση για καταβολή εισιτηρίου για τους ασθενείς στο ΚΥ Καλλονής, και προσεχώς σε όλα τα ΚΥ.

Ο διοικητής ουσιαστικά δεν είπε τίποτα για κανένα από τα θέματα. Το μόνο που επαναλάμβανε είναι ότι λειτουργεί με εντολές και μόνο, ενώ έφτασε στο σημείο να τολμήσει να πει ότι «είναι μαζί μας»(!!!).

Εμείς του ξεκαθαρίσαμε ότι δεν είμαστε μαζί, δεν είμαστε άνθρωποι που όλες οι κινήσεις μας κατευθύνονται από εντολές, και δεν πρόκειται να περιμένουμε να έρθει απάντηση από το υπουργείο υγείας (πράγμα που δε θα γίνει ποτέ, γιατί έχει ξεκαθαριστεί ότι δε χρειάζεται να έρθει καμία εντολή, αφού η εργατική νομοθεσία είναι σαφής), αλλά θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε αυτό που πιστεύουμε ότι αντιστοιχεί στις αντοχές μας.

Για το θέμα του ρεπό δεν είχε κάτι να αντιτάξει, και μετά από πίεση είπε ότι θα περιμένει μέχρι την προσεχή Δευτέρα να έρθει επίσημο έγγραφο από το υπουργείο και σε περίπτωση που δεν έρθει θα βγάλει ο ίδιος απόφαση υπέρ μας. Φυσικά θεωρούμε απίθανο να έρθει οποιοδήποτε χαρτί που να περιέχει παράνομη εντολή από το υπουργείο, και επιφυλλασσόμαστε να πιστέψουμε ότι υπάρχει περίπτωση να απαντήσει ο ίδιος θετικά. Σε κάθε περίπτωση, δηλώσαμε ότι δεν πρόκειται να αλλάξουμε τακτική, και θα συνεχίσουμε να παίρνουμε τα ρεπό κανονικά και πριν και μετά τη Δευτέρα, όπως κάνουμε από τις αρχές του μήνα.

Αρνήθηκε να δώσει εντολή στο διευθυντή του ΚΥ Καλλονής να αποσύρει την κλήση σε απολογία στο συνάδελφο, για τη μέρα που πήρε το ρεπό του. Μάλιστα, ο διευθυντής του ΚΥ Καλλονής Βασίλης Κουμαρέλας, είπε ότι είναι προς όφελός μας η καταγγελία (!!!), διότι αν τελεσιδικήσει υπέρ του συναδέλφου το θέμα, θα κατοχυρωθεί το ρεπό για όλους τους αγροτικούς. Φτάσαμε στα όρια της ανοχής μας σε εκείνο το σημείο, αλλά συγκρατηθήκαμε… Ας κάνουν λοιπόν καταγγελία σε όλους μας, αφού όλοι παίρνουμε ρεπό, τι φοβούνται; Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να διασπαστούμε.

Για την 24ωρη ετοιμότητα, που είναι ένα ζήτημα που καίει κυριολεκτικά τους περισσότερους αγροτικούς γιατρούς της Λέσβου που παραμένουν σαν φυλακισμένοι στα σπίτια τους χωρίς τη δυνατότητα να απομακρυνθούν από την περιοχή ευθύνης τους για καμία στιγμή του 24ώρου για όλες τις εργάσιμες ημέρες, δεν απάντησε τίποτα, ούτε για τις τεράστειες ελλείψεις σε προσωπικό οδηγών ασθενοφόρων και νοσηλευτών.

Αξίζει να σχολιαστεί επίσης η άγνοιά του για την ύπαρξη ανασφάλιστων ανθρώπων στην ελληνική κοινωνία, αφού είπε ότι κάποια ταμεία καλύπτουν αυτομάτως τα έξοδα και κάποια άλλα θα καταβάλλουν τα έξοδα εκ των υστέρων στους ασφαλισμένους. Σε ερώτηση για τους ανασφάλιστους, είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αφού όποιος θέλει να ασφαλιστεί μπορεί να το κάνει, έστω στην πρόνοια! Αφήνουμε και αυτό το σημείο της «συζήτησης» στην κρίση του αναγνώστη…

Δηλώσαμε σαφώς ότι υπηρετούμε τις ανάγκες του πληθυσμού για υγεία, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση του καθενός, ανεξάρτητα από το αν είναι ασφαλισμένος ή όχι, ανεξάρτητα από το αν είναι μετανάστης, με «χαρτιά» ή χωρίς, και δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε στάση, άσχετα με το αν το κράτος αποφασίσει ότι κάποιοι συνάνθρωποί μας δεν δικαιούνται πρόσβαση στην υγεία.

Να σημειώσουμε τέλος ότι η σημερινή στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας δεν ήταν τίποτα άλλο, πέρα από μια πρώτη κίνηση, που σε καμία περίπτωση δεν έχουμε σκοπό να τελειώσει εδώ. Άλλωστε, όπως είπαμε, όλα τα θέματα παραμένουν ανοιχτά. Στα θετικά της σημερινής κινητοποίησης ήταν η μεγάλη συμμετοχή, που ήταν μεγαλύτερη από το αναμενόμενο. Στο χέρι μας είναι να οργανωθεί καλύτερα την επόμενη φορά…

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΤΙ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΠΟΥ ΚΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΝ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ. ΟΣΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ, ΤΟΣΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ.

Να σημειώσουμε επίσης τη -σημαντική για μας- παρουσία αλληλέγγυων κατοίκων της Μυτιλήνης, που ήρθαν μαζί μας στην παράσταση διαμαρτυρίας και μας βοήθησαν στην κατασκευή του πανό και του έντυπου υλικού που μοιράστηκε. Άλλωστε έχουμε δηλώσει επανειλλημένα ότι τα ζητήματα που αφορούν την Υγεία δεν τα αντιμετωπίζουμε ως κλαδικές διεκδικήσεις, αλλά είναι ένα θέμα που αφορά όλους και όλες, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους. Δεν χανόμαστε…

Κάλεσμα αγροτικών γιατρών σε στάση εργασίας την Τετάρτη 20/10/10

Posted in πρωτοβάθμια περίθαλψη, ρεπό, ετοιμότητα, εφημερίες, καταστολή on 19/10/2010 by Αγροτικοί Γιατροί Λέσβου

 

ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ
ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Μέσα στα πλαίσια των γενικότερων εκμεταλλευτικών συνθηκών εργασίας και του εργασιακού μεσαίωνα που βιώνουμε ειδικά τα τελευταία χρονιά εξαιτίας της λεγόμενης «οικονομικής κρίσης» εντάσσεται και το εργασιακό καθεστώς των αγροτικών ιατρών.

Στο σύντομο χρονικό διάστημα της θητείας μας ερχόμαστε αντιμέτωποι με την ήδη υποβαθμισμένη παροχή υγείας στις επαρχιακές πόλεις και χωριά και καλούμαστε να καλύψουμε τα κενά στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών που αφήνουν οι αρμόδιοι φορείς. Υποχρεούμαστε παράνομα να δουλεύουμε 68 ώρες τη βδομάδα αφού εφημερεύουμε 7 στην καλύτερη περίπτωση ημέρες του μήνα πέρα από το καθημερινό ωράριο.

Ακόμα χειρότερα,οι αγροτικοί γιατροί των Περιφερειακών Ιατρείων και κυρίως των αγόνων ιατρείων υποχρεωνόμαστε να δουλεύουμε 24 ώρες την ημέρα για όλες τις καθημερινές εξαιτίας της λεγόμενης 24ωρης ετοιμότητας, αφού το Κέντρο Υγείας αδυνατεί να καλύψει τα χωριά (ελλείψεις σε ασθενοφόρα και προσωπικό) φτάνουμε δηλαδή τις 144! ώρες τη βδομάδα για τις  οποίες λαμβάνουμε ένα εισόδημα των 350 ευρώ το μήνα μετά τις πρόσφατες περικοπές, ενώ μας απειλούν με συνέπειες αν απουσιάσουμε από το χωριό καθημερινή.

Σʼ αυτές τις σκληρές συνθήκες εργασίας και ενώ καταπατούν τον εργασιακό νόμο για τις 48 ώρες τη βδομάδα, έρχονται να μας πουν ότι δεν δικαιούμαστε τα ρεπό, δηλ. τις ημέρες της αντισταθμιστικής ανάπαυσης μετά από 24ωρη εργασία,όπως έστω και τυπικά δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι άλλα και όλοι οι άλλοι γιατροί. Το γεγονός αυτό είναι όχι μόνο παράνομο, αλλά καθιστά επικίνδυνη την εργασία του γιατρού τόσο για τον ίδιο όσο και για τους ασθενείς, λόγω του εξοντωτικού ωραρίου. Τελικά δηλαδή,ο αναγκαίος για την υγεία του κόσμου στα χωριά θεσμός του αγροτικού γιατρού στρατιωτικοποιείται εφόσον δεν υπάρχουν ωράρια και εργασιακά δικαιώματα.

Όψη του ίδιου νομίσματος αποτελεί η κατάσταση των Κέντρων Υγείας που αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες των χωριών λόγω της υποστελεχωσης τους και των ελλείψεων σε υλικοτεχνική υποδομή. Αυτές μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

Δεν υπάρχει προσωπικό οδηγών ασθενοφόρων με αποτέλεσμα πολλές μέρες σε όλα τα Κέντρα Υγείας να μην υπάρχουν ασθενοφόρα. αυτό φανερώνει την προκλητική αδιαφορία των διοικητικών αρχών και τελικά πόση σημασία δίνει το κράτος στην ανθρώπινη ζωή εφόσον με τις ελλείψεις αυτές την θέτει σε άμεσο κίνδυνο. Δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό το Σαββατοκύριακο και όλα τα βράδια των καθημερινών.
Σε κάποια Κέντρα Υγείας δεν υπάρχουν αρκετοί ειδικευμένοι γιατροί (Γενικοί Γιατροί, Παιδίατροι) με αποτέλεσμα πολλές μέρες του μήνα η πρωτοβάθμια φροντίδα περίθαλψης ουσιαστικά να στηρίζεται μόνο στους ανειδίκευτους αγροτικούς,ενάντια σε κάθε νομική διάταξη και ιατρική δεοντολογία.

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε εξοπλισμό, φάρμακα, βασικές εξετάσεις και αναλώσιμα υλικά. Πέραν όλων αυτών συζητείται τελευταία και ήδη ξεκινά να εφαρμόζεται στο Κέντρα Υγείας Καλλονής το χαράτσι των 3ευρω για κάθε επίσκεψη, εξέταση ακόμη και απλή συνταγογράφηση στο Κέντρα Υγείας όπως γίνεται στα Γενικά Νοσοκομεία της χώρας. Δηλαδή αυτή την ήδη υποβαθμισμένη ιατρική περίθαλψη που οι κάτοικοι πληρώνουν ακριβά μέσω της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών θα την επιβαρύνονται με άλλα 3ευρω την επίσκεψη. Το καθεστώς βαραίνει κυρίως τους ανασφάλιστους (μετανάστες, άνεργους, κλπ) που δεν θα τους καλύπτει κάποιο ταμείο.

Και ενώ διαπιστώνουμε τις σημαντικές ελλείψεις των Κέντρων Υγείας, έρχονται και οι καινούργιες ρυθμίσεις του Καλλικράτη που, στα πλαίσια της ενοποίησης των δήμων, απειλούν και την παροχή φροντίδας υγείας στην περιφέρεια. Δηλαδή, τα Κέντρα Υγείας, ουσιαστικά, απειλούνται με κλείσιμο. Το παζλ των εξοντωτικών συνθηκών εργασίας μας και της κατάστασης της υγείας, έρχεται να συμπληρώσει ο νέος νόμος που προκλητικά αναφέρεται ως «αναβάθμιση του ΕΣΥ». Ο νόμος αυτός καθιερώνει την 24ωρη λειτουργία των νοσοκομείων μέσω των απογευματινών ιατρείων και περικόπτει την κρατική επιχορήγηση στον τομέα της υγείας, αφήνοντας τον έρμαιο στα ιδιωτικά συμφέροντα. Αλλάζει τα δεδομένα στο χρόνο εργασίας, αφού για να καλύψουν οι εργαζόμενοι τις 24 ώρες λειτουργίας του νοσοκομείου, θα αναγκαστούν να δουλεύουν άλλοτε πρωί, άλλοτε βράδυ, με συνέπεια την ελαστικοποίηση του ωραρίου τους. Αντί δηλαδή να χτυπηθούν τα συμφέροντα αυτών που ήδη λυμαίνονται το χώρο των νοσοκομείων (προμηθευτές κλπ), χτυπούν τη δημόσια δωρεάν υγεία και τα δικαιώματα των εργαζομένων στο χώρο.

Συνεπεία όλων αυτών σας ενημερώνουμε:

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΑ ΡΕΠΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ.

Δεν πρόκειται να υποκύψουμε στις τελευταίες παράνομες κινήσεις πανικού και τρομοκρατίας των διοικήσεων.

-ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 48 ΩΡΕΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΡΕΠΟ.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

-ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΡΔΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

-ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΟΥΝ ΤΑ Κ.Υ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

-ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ 3ΕΥΡΩ ΣΑΝ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Η
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

-ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ»

-ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΕ:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΜΕ

-ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/10

-ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ

Κωμικοτραγικές οι συνθήκες στα Κέντρα Εφημεριών

Posted in ετοιμότητα, εφημερίες, νομοθεσία with tags , , , , , , , , on 10/10/2010 by μικρός Σωκράτης

Το παρόν άρθρο αναφέρει την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο εφημεριών της Γέρας – καθώς και σε όλα τα κέντρα εφημεριών. Αποτελεί αναδιατύπωση κειμένου που είχαν συντάξει και καταθέσει οι αγροτικοί της Γέρας στο Γ.Ν.Ν.Μ. «Βοστάνειο» – με κοινοποίηση στα: Κ.Υ. Πλωμαρίου, Δ.Υ.ΠΕ. Βορείου Αιγαίου, Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας και Ιατρικό Σύλλογο Μυτιλήνης – με αριθ. πρωτ. 13702 στις 2-9-2010. Επιπλέον επεξηγεί το γιατί παραιτήθηκε η συνάδελφος του περιφερειακού ιατρείου του Σκοπέλου πριν ένα μήνα, που αναφέραμε σε προηγούμενο άρθρο. Τέλος μπορεί να θεωρηθεί συμπληρωματικό του άρθρου «Δουλειά για 24 ώρες το 24ωρο για 5 μέρες τη βδομάδα για … 35 ευρώ το μήνα!» όσον αφορά στο θέμα της ετοιμότητας.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/132567/0022/19-2-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 376/Β/6-3-2008) τα Περιφερειακά Ιατρεία Σκοπέλου, Παπάδου και Παλαιοκήπου αποτελούν κέντρο εφημεριών. Αυτό σημαίνει ότι τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες εφημερεύουν στην περιοχή της Γέρας οι ιατροί των παραπάνω ιατρείων. Δηλαδή η περιοχή της Γέρας δεν καλύπτεται απ’ το Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου, στο οποίο υπάγονται τα ανωτέρω ιατρεία, τις προαναφερθείσες ημέρες.

Παρ’ όλ’ αυτά, η προϊστάμενη Αρχή (Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου) χρησιμοποιώντας το άρθρο 11 του νόμου 3487 του 1955 (ΦΕΚ 354/Α/1955), που όπως έχουμε προαναφέρει δεν έχει σχέση με τους νόμους με βάση τους οποίους διοριστήκαμε – είναι μάλιστα νόμος που προηγείται του νόμου 67 του 1968 (ΦΕΚ 303/Α/1967), με βάση τον οποίο ξεκίνησε ο θεσμός του αγροτικού ιατρού -, υποχρεώνει για μια ακόμη φορά τους αγροτικούς ιατρούς να παραμένουν στην έδρα του περιφερειακού τους ιατρείου και να προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες σε κάθε είδους περιστατικό 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς να έχουν καν συγκεκριμένο πρόγραμμα εφημεριών εγκεκριμένο από την προϊστάμενη Αρχή.

Τα ανωτέρω, αφενός υποβαθμίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, καθώς καλούνται οι αγροτικοί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους 24 ώρες τη μέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα, κάτι που υπερβαίνει τα ανθρώπινα όρια, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ιατρική κρίση ή/και άσκηση ιατρικής πράξης, και αφετέρου λόγω έλλειψης συγκεκριμένου προγράμματος εφημεριών από την προϊστάμενη Αρχή οι αγροτικοί μένουν νομικά έκθετοι.

Το καθεστώς εργασίας δηλαδή έχει μετατραπεί σε 24ωρης ετοιμότητας. Ακόμη και αν τα ανωτέρω ιατρεία είχαν χαρακτηριστεί ως 24ωρης ετοιμότητας, θα όφειλαν να λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ.2 του νόμου 2071 του 1992 (ΦΕΚ 123/Α/15-7-1992), δηλαδή σε καθορισμένο καθημερινό ωράριο και να έχουν εφημερία ετοιμότητας για τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες (Σαββατοκύριακα/αργίες).

Το νομικό καθεστώς των εφημεριών ετοιμότητας που διέπεται από την υπ’ αρθμ.2/132567/0022/19-2-2008, Περίπτωση ΣΤ, Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 376/Β/6-3-2008), καθωρίζει τα κάτωθι:

α) Οι γιατροί κατά την διάρκεια της εφημερίας ετοιμότητας βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία και είναι στη διάθεση του Νοσοκομείου και όταν κληθούν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς πρόσθετη αμοιβή πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο 45 του ν. 3205/2003.
β) Οι ευρισκόμενοι σε εφημερία ετοιμότητας γιατροί, οφείλουν να διαμένουν στην πόλη που εδρεύει η μονάδα τους, ώστε καλούμενοι να προσέρχονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
γ) Υποχρεούνται να είναι προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού της ειδικότητός τους.
δ) Η πρόσκληση μπορεί να γίνει από τον ενεργά εφημερεύοντα γιατρό του τμήματος, άλλον εφημερεύοντα γιατρό ή τα όργανα του Νοσοκομείου.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ.5 του νόμου 3205 του 2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003):

Η συνολική αμοιβή για κάθε εφημερία ετοιμότητας ορίζεται σε σαράντα εκατοστά (40/100) της αντίστοιχης συνολικής αμοιβής ενεργού εφημερίας, συμπεριλαμβανομένης και της προσαύξησής της.

Τα εδάφια α) και δ) δεν ισχύουν…προφανώς!

Εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.18 του νόμου 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003)

στους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου και μόνιμους αγροτικούς ιατρούς, καθώς και στο προσωπικό που υπηρετεί στα αγροτικά ιατρεία, λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας, καταβάλλονται έξοδα κίνησης 35€, τα οποία διπλασιάζονται σε περίπτωση μετακίνησής τους για την εξυπηρέτηση κατοίκων σε όμορες περιοχές, καθώς και επίδομα ετοιμότητας 35€ σε όσους είναι τοποθετημένοι σε πεδινές ή ημιορεινές περιοχές, 50€ σε όσους είναι σε ορεινές και 550€ σε όσους είναι σε άγονες.

Είναι προφανές ότι το επίδομα ετοιμότητας κάλυψης αναγκών καταβάλλεται σε όλους τους αγροτικούς ιατρούς και σε καμία περίπτωση δεν αντικατροπτίζει την αμοιβή των υπερωριών η οποία καταβάλλεται ξεχωριστά από το νόμο για τις εφημερίες ετοιμότητας, όπως προαναφέρθηκε…

Και σα να μη φτάνανε τα παραπάνω, το Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου ζήτησε από τους αγροτικούς της Γέρας να κάνουν εφημερίες και στο Κέντρο Υγείας, κάτι που το άρθρο 17, παρ.2 του νόμου 2071 του 1992 απαλλάσσει τους ιατρούς που υπηρετούν σε υγειονομικούς σταθμούς 24ωρης ετοιμότητας (ΦΕΚ 132/Α/1992).

Οι συνάδελφοι της Γέρας με την κατάθεση του κειμένου που είχαν συντάξει ζήτησαν τον ακριβή καθορισμό του καθεστώτος εργασίας τους, το αν δηλαδή αποτελούν Κέντρο Εφημεριών, Σταθμό 24ωρης Ετοιμότητας ή τίποτα απ’ τα 2 και εφαρμογή των νόμων που το διέπουν.

Βέβαια, ακόμη απάντηση δεν έχει δοθεί…

Διαβάζοντας τα ανωτέρω, συμπεραίνουμε πόσο εκμεταλλεύονται την ιδιότητα του αγροτικού ιατρού οι εκάστοτε προϊστάμενες Αρχές, καθώς και τους λόγους που οδήγησαν σε παραίτηση τη συνάδελφο στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκοπέλου.

Δε νομίζετε ότι φτάνει πια;